- Medlemmer som står i fare for å bli permittert må ta opp spørsmålet om medlemskap i bedriftens tjenestepensjonsordning med arbeidsgiver, sier spesialrådgiver Nina Møglestue. Foto: Terje Bergersen

Midlertidig tilpasning av pensjonsreglene for permitterte

Stortinget vedtok 14. april å endre regelverket for tjenestepensjon, slik at ansatte unngår å bli utmeldt av ordningene ved permittering.  Regjeringen har så langt forlenget ordningen til 28.02.2022

.........................

Sist oppdatert januar 2022

........................

Regler om permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger forlenges

Hovedregelen i pensjonsbestemmelsene er at ansatte meldes ut av tjenestepensjonsordningen ved permittering. Noen bedrifter har etablert ordninger slik at permitterte ikke meldes ut, men Negotia antar at et slikt unntak ikke omfatter mange av medlemmene.

- Vi har tidligere uttrykt bekymring for medlemmenes tjenestepensjon i forbindelse med alle permitteringene som nå settes i verk. At ansatte står i fare for å bli utmeldt av bedriftens tjenestepensjon når de blir permittert, vil skape en helt urimelig situasjon for dem det gjelder. YS har også tatt opp dette forholdet med finansdepartementet, sier spesialrådgiver i Negotia, Nina Møglestue.

Se også: - Pensjonsrettighetene må ivaretas ved permittering

- En god nyhet som vi mener er til fordel for alle

Før påske foreslo regjeringen en midlertidig lovendring der arbeidsgivere i privat sektor kan bestemme at permitterte ansatte skal kunne fortsette som medlemmer i bedriftens tjenestepensjonsordning under permittering. Forslaget ble ferdigbehandlet i Stortinget 14. april, altså rett etter påske.

- Dette legger til rette for at ansatte beholder sin pensjonsordning i en usikker tid. Det blir dermed ikke nødvendig med utmeldinger og utstedelse av pensjonskapitalbevis. Dette er en god nyhet som vi mener er til fordel for alle, påpeker Nina Møglestue.

Slik tilpasningen framstår opphører bedriftens sparing og risikodekning så lenge den ansatte er permittert. Bedriften vil imidlertid fortsatt ivareta administrasjons- og forvaltningskostnadene. Dessuten vil permitterte som ikke får videreført sine forsikringsdekninger, får rett til å tegne en egen individuell forsikring (fortsettelsesforsikring). Fordelen for ansatte vil være at arbeidsgiver betaler for administrasjon og forvaltning av tjenestepensjonsmidlene så lenge den ansatte forblir i ordningen.

Tilrettelegging – ikke pålegg

Spesialrådgiver Nina Møglestue oppfordrer alle tillitsvalgte og medlemmer til å være påpasselige med å ta opp spørsmålet om tjenestepensjon med arbeidsgiveren sin i forbindelse med permitteringer.

- Medlemmer som står i fare for å bli permittert må ta opp spørsmålet om medlemskap i bedriftens tjenestepensjonsordning med arbeidsgiver. Det vil fortsatt være opp til arbeidsgiver å beslutte at ansatte ikke skal meldes ut av ordningen, bemerker hun.

Dette betyr dermed at regelendringen ikke er utformet som et pålegg overfor bedriftene om at ansatte ikke skal meldes ut av tjenestepensjonen ved permittering, men at det legger til rette for denne muligheten under koronasituasjonen. Dersom arbeidsgiver likevel beslutter å melde ut permitterte fra ordningen, er arbeidsgiver pålagt informasjonsplikt overfor ansatte om muligheten til å tegne en fortsettelsesforsikring for å opprettholde uføre- og etterlatteforsikring.

Å bli meldt ut av bedriftens tjenestepensjonsordning er spesielt kritisk for dem som er i lukkete ytelsesordninger. Ved utmelding her vil du få utstedt en fripolise og du kommer ikke inn i ordningen igjen.

De nye reglene skal tre i kraft straks, og opphører etter 6 måneder med mindre forlengelse besluttes. 

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker