Tina Riise Gjøen er 2. nestleder i Negotia. Foto: Rune Solheim

8. Mars. - Partnervoldutsatte må ha det trygt på jobb

- Arbeidsgivere må jobbe aktivt med sikkerhet og støtte til ansatte som blir utsatt for vold i hjemmet. Arbeidsplassen skal være et trygt sted for alle våre kollegaer, skriver Negotias 2. nestleder Tina Riise Gjøen i en kronikk i anledning kvinnedagen.

KRONIKK
Av Tina Riise Gjøen, 2. nestleder i Negotia

Vi må ivareta kollegaer som blir utsatt for partnervold 

Ifølge en undersøkelse utført av Nordisk Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKTVS) i 2023, har 1 av 10 kvinner opplevd alvorlig fysisk vold av partner eller ekspartner. Og en av tjuefem kvinner har blitt voldtatt av egen partner i ifølge undersøkelsen.  

Vi deler gjerne ikke alt som foregår innenfor hjemmets fire vegger med våre kollegaer. Det kan oppleves som sårt og vanskelig å vise sårbarhet og be om hjelp. Derfor er det viktig at vi styrker bevisstheten rundt dette temaet og jobber for at alle arbeidsplasser skal være trygge steder for våre kollegaer.

Vold i hjemmet anses som et folkehelseproblem og vil ha store konsekvenser for en ansatt som opplever dette. I tillegg til å være en stor personlig belastning vil det også påvirke arbeidshverdagen. Undersøkelsen til NKTVS viser at personer som har opplevd vold har høyere nivå av angst, depresjon og posttraumatisk stress. 
 
En som er utsatt for vold i hjemmet kan oppleve blant annet følgende som arbeidstaker:  

 • Bli trakassert eller plaget på jobb av gjerningspersonen. 
 • Bli nektet å dra på jobb eller truet til å gi fra seg lønn. 
 • Være nervøs og gråte på jobb. 
 • Få problemer med å håndtere arbeidsmengde og tidsfrister. 
 • Skjule og unngå temaer som handler om livet utenfor jobb. 
 • Være trøtt og ukonsentrert på jobb. 
 • Vegre seg for å delta på sosiale sammenkomster i jobbsammenheng.

Alt dette kan i verste fall føre til at den ansatte mister jobben og blir uten inntekt, noe som gjør det enda vanskeligere for vedkommende å forlate partneren som står for volden og trakasseringen.  

 ILO 190 – et arbeidsliv uten vold og trakassering

 I juli 2023 ratifiserte Norge ILO konvensjon 190, som er den første internasjonale avtalen som retter seg mot vold og trakassering i arbeidslivet. Negotia jobbet sammen med resten av fagbevegelsen, både nasjonalt og internasjonalt, for å få så mange land som mulig til å stille seg bak denne konvensjonen.

ILO er FNs internasjonale arbeidsorganisasjon. Konvensjon nr. 190 anerkjenner alle menneskers rett til en arbeidsverden fri for vold og trakassering. Konvensjonen er et stort skritt for ansvarliggjøring av og for å hindre vold og trakassering på arbeidsplassen, og er særlig viktig for å sikre kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene.

En del av konvensjonen handler om å ivareta ansatte som opplever vold utenfor arbeidsplassen, under henvisning til at slik vold også påvirker sysselsetting, produktivitet, helse og sikkerhet i jobbsammenheng. Den peker på at myndigheter, fagforeninger, arbeidsgiverforeninger og arbeidsmarkedsinstitusjoner kan bistå – som en del av andre tiltak – i å erkjenne, reagere på og motvirke effektene av vold i hjemmet.

Hvordan kan tillitsvalgte sette et fokus på dette på arbeidsplassen?

Negotia er medlem i organisasjonen UNI Global Union, et verdensomfattende nettverk for fagforeninger i privat sektor. UNI Europe har sammen med EU, som en del av arbeidet med ILO 190, utviklet retningslinjer for å redusere vold og trakassering i arbeidslivet. 

Med utgangspunkt i disse retningslinjene mener Negotia at arbeidsgivere må jobbe aktivt med sikkerhet og støtte til arbeidstakere som blir utsatt for vold i hjemmet, blant annet gjennom tiltak på følgende områder:

 • Bevisstgjøring og opplæring. Arbeidsgiver må anskaffe opplæring og tilstrekkelig informasjon for å kunne legge til rette for klare rutiner og informasjon på arbeidsplassen. Opplæring kan tilbys alle ansatte, spesielt ansatte med personalansvar, slik at de vet hvordan de kan identifisere tegn på vold og hvor de kan søke om hjelp.
 • Policies og prosedyrer. Arbeidsgivere bør ha klare retningslinjer og prosedyrer for å håndtere situasjoner der ansatte opplever vold i hjemmet. Dette kan inkludere retningslinjer for støtte, fravær, sikkerhet på arbeidsplassen og informasjon om støttetjenester som ansatte kan kontakte.
 • Støttetjenester. Arbeidsgivere kan samarbeide med lokale støttetjenester og hjelpeorganisasjoner for å sikre at ansatte har tilgang til hjelp og støtte når de trenger det. En god oversikt over organisasjoner og hjelpetjenester finnes på dinutvei.no
 • Konfidensialitet og personvern. Arbeidsgivere må respektere ansattes personvern og sikre at all informasjon som deles i forbindelse med vold i hjemmet, behandles konfidensielt og med respekt.
 • Fleksible arbeidsordninger. Arbeidsgivere kan vurdere å tilby fleksible arbeidsordninger, slik at ansatte som er utsatt for vold i hjemmet, kan håndtere situasjonen bedre og få den nødvendige støtten uten å føle seg presset på jobb.

Det å oppfordre ledelsen i din bedrift til å snakke om, lese seg opp og sette inn tiltak, kan være starten på å gjøre arbeidsplassen til et enda tryggere sted for alle ansatte.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker