Pensjon

En pensjon skal sikre arbeidstaker inntekt etter at arbeids karrieren er over.

I privat sektor kan pensjon bestå av folketrygd, det du er sikret gjennom bedriftens pensjonsordning  (obligatorisk tjenestepensjon) og det du selv har spart opp samt eventuelle fripoliser. I tillegg kan Avtalefestet pensjon (AFP) komme til utbetaling som en livsvarig ytelse for ansatte i privat sektor og som fyller vilkår i vedtektene i AFP-ordningen. Det er altså mange måter å opptjene pensjon på.

Personer bosatt i Norge har som hovedregel krav på pensjon fra folketrygden. I tillegg finnes private pensjonsspareordninger og offentlige tjenestepensjonsordninger. Mange arbeidstakere vil kunne ha rett til pensjonsutbetalinger fra flere type ordninger.

Folketrygdloven regulerer de pensjonsordningene som "alle" har krav på. Størrelsen på disse pensjonene vil i stor grad avhenge av hvilken inntekt arbeidstakeren har hatt mens vedkommende var yrkesaktiv. Det kan også avhenge av hvor mange år personen har vært yrkesaktiv og hvilket år man er født i.

I dag er det et krav at arbeidsgiver oppretter en privat pensjonsordning som et supplement til folketrygden. Dette kalles obligatorisk tjenestepensjon (OTP).

Disse deler vi gjerne inn i ytelsesbaserte, innskuddsbaserte pensjonsordninger, eller hybridordning. De nærmere vilkår for og størrelsen på pensjonene fremgår av den enkelte pensjonsordningen.

I tillegg til folketrygden og de private pensjonsordningene har vi avtalefestet pensjon i privat sektor, eller AFP i bedrifter hvor det finnes tariffavtale med det såkalte AFP-vedlegget. En AFP-ordning kan gi arbeidstakere en mulighet til å pensjonere seg før de har nådd folketrygdens pensjonsalder dersom vilkårene for dette er oppfylt. 

Hva påvirker min pensjon?

Les mer om hva som påvirker pensjonen i fagartikkelen "Hva påvirker min pensjon?".

Pensjonsreformen

1. januar 2011 trådte nye regler for alderspensjon i folketrygden, private tjenestepensjoner og AFP i kraft. Hvilken betydning pensjonsreformen får for deg, avhenger av hvilket år du er født. Prinsippet i pensjonsreformen er at det skal lønne seg å stå lenger i arbeid. Pensjonsutbetalingen blir høyere jo lenger man venter med å ta ut pensjon, og ved at man kombinerer jobb og pensjon. Reformen omfatter ny alderspensjon fra Folketrygden, ny AFP og også endringer i din tjenestepensjon. Ny alderspensjon fra Folketrygden har blant annet regler om:

 •  alleårsopptjening
 • levealdersjustering
 • mulighet til å kombinere jobb og pensjon uten avkortning av pensjonen 

AFP-ordningen

Avtalefestet pensjon (AFP) er en tariffestet pensjonsordning i privat sektor. Ordningen en livsvarig ytelse som kan tas ut fra fylte 62 år eller senere.

AFP utbetales som et livsvarig påslag til alderspensjonen fra folketrygden til alle som oppfyller vilkårene. Uttak kan skje fra fylte 62 år, men må tas ut sammen med alderspensjonen fra Folketrygden ved uttak før fylte 70 år. AFP kan ikke tas ut delvis, men folketrygden kan tas ut gradert med minimum 20% alderspensjon (uttaksgraden av alderspensjon kan senere endres).

Størrelsen på AFP avhenger av den pensjonsgivende inntekten mellom fylte 13 og 61 år. Den månedlige AFP-utbetalingen blir større ved å vente med å ta ut AFP. Denne effekten opphører ved fylte 70 år.

Vilkår for og rett til AFP

Man har ingen automatisk rett til AFP, dette avgjøres etter at man har søkt om AFP. Søknad sendes til NAV, og deretter vil retten til AFP behandles av Fellesordningen for AFP for å se om du fyller vilkårene i henhold til vedtektene. Vilkårene er strenge og absolutte. 

Nedenfor følger noen av vilkårene i ordningen:

 • Bedriften må ha tariffavtale som innehar AFP-ordning.
 • Være i et arbeidsforhold som utgjør minst en femtedel av full stilling.
 • Må være i arbeid og være reell arbeidstaker på uttakstidspunktet.
 • Ha et inntektsnivå som overstiger 1G (G står for grunnbeløpet i folketrygden og reguleres første mai hvert år) uttaksåret og året før uttak.
 • Kvalifisert til å motta pensjon fra folketrygden.
 • For å kunne få AFP må du i syv av de siste ni år før fylte 62 år ha vært i arbeid i en (eller flere) AFP-bedrift(er) (Det kan være overgangsregler som regulerer kravet til ansiennitet for ulike årskull).
 • Ikke ha øvrige inntekter som er høyere enn inntekten fra bedriften med AFP-tilknytning.
 • Bedriften(e) du har jobbet i må ha vært tilsluttet AFP-ordningen i hele ansiennitetsperioden din for at du får ansienniteten godkjent.
 • Maks 26 uker uten jobb i AFP -bedrift i løpet av de tre siste år før uttak, forutsatt at de ikke er i slutten eller starten av perioden. Utvides ytterligere med 26 uker ved sykdom. (For søkere født 1. mars 1955 eller senere, som søker uttak fra og med 1. juli 2018, kan oppholdet være 104 uker ved mottak av sykepenger eller arbeidsavklaringspenger fra NAV)

 Merk at dette kun er et utdrag av vilkårene og ikke en uttømmende liste over vilkår for å få AFP. 

.......................................................... 

Relevante lenker:

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.

Powered by eZ Platform - Informasjonskapsler