Illustrasjon: AdobeStock

Regionsmøter med organisasjonsutvikling på programmet

Når regionsmøtene i Negotia holdes denne våren er organisasjonsutvikling i både utad- og innadrettet forstand blant det som legges fram til diskusjon.

Forbundsstyret har vedtatt å igangsette to utvalg som skal jobbe med forskjellige deler av forbundets satsing og organisasjonsmessige innretning i tiden framover. Regionsmøtene som holdes nå i april, blir de første arenaene hvor disse utvalgsarbeidene presenteres og diskuteres.

Behov for klarere regler

Det ene utvalget (utvalg 2) skal gjennomgå roller og mandat for valgkomiteens og kontrollkomiteens arbeid.

- De gjeldende vedtektene er nokså knappe i beskrivelsen av disse komiteenes arbeid, og i prosessen knyttet til valgene på fjorårets landsmøte kom det opp noen spørsmål hvor det hadde vært en fordel med klarere regler. Mandatet fra forbundsstyret er derfor at utvalget skal utrede og fremme forslag som kan skape større klarhet i roller og ansvar for valgkomiteen og kontrollkomiteen, sier 1. nestleder Eirik Bornø, som leder utvalget.

Utvalget er nedsatt og består i tillegg til Bornø av fire tillitsvalgte oppnevnt av AU (arbeidsutvalget), inkludert en representant fra Negotia Ung. De har frist til 31. august i år med å levere innstilling, slik at saken kan legges fram til behandling på førstkommende landsmøte i november.

Økt innflytelse og et bedre tilbud til medlemmene

Det andre utvalgsarbeidet (utvalg 1) har en lengre tidshorisont, med frist for levering av innstilling innen utgangen av august 2022. Oppdraget har også et langt større omfang. Her skal ulike sider ved forbundets organisering og organisasjonskultur vurderes. Likeledes samspillet mellom Negotia og allianser og samarbeidspartnere, i og utenfor YS.

I mandatet heter det videre at «utvalget skal utrede både muligheter og trusler, og særlig fremme forslag på hva som kan gi medlemmene økt innflytelse og et bedre tilbud i et lengre perspektiv. I tillegg bør utvalget se på organisatoriske forhold som kan gi økt organisasjonsgrad i privat næringsliv og frivillig sektor.»

- Utvalgsarbeidene utgjør i sum en oppfølging av viktige målsettinger i den nye strategiske planen som ble vedtatt på landsmøtet i fjor høst. Vi har en ambisjon om at Negotia skal være den foretrukne organisasjonen for ansatte i privat sektor og ha to prosent medlemsøkning årlig. Da må vi være framoverlent og angripe både bredt og systematisk. Negotia skal være en organisasjon preget av tillit, troverdighet og habilitet i alle ledd og i alt vi gjør. Da vil vi lykkes, sier forbundsleder Monica A. Paulsen.

Se også: Fornyet planverk

Regionene inviteres til å nominere kandidater fra regionen til utvalg 1. Forbundsstyret har vedtatt følgende sammensetting: Forbundsleder (leder utvalget), to fra forbundsstyret, en representant fra hver region, en representant fra Negotia Ung.

En del av organisasjonsdemokratiet

Regionsmøtene i Negotia er årlige samlinger som i henhold til vedtektene holdes i april. Det er i alt sju regioner som hver samler sine lokalavdelinger: Oslo, Øst, Sør, Vest, Midt, Nord og LKA. LKA står for Landsomfattende- og konsernavdelinger.

Alle møtene i år kjøres digitalt. Det starter med Region Vest fredag 17. april. De øvrige gjennomfører sine arrangementer i løpet av helgen 23.-25 april.

Foruten å være hørings- og diskusjonsarena for aktuelle saker i organisasjonen, velger regionsmøtene sine representanter til forbundets landsmøte i november. De er derfor en viktig del av organisasjonsdemokratiet.

Det var tider! Region Sør med stemningsfull middag i Kongsberg Gruver noen år tilbake. La oss håpe at vi om ikke altfor lenge kan begynne å møtes igjen på gamlemåten. Foto: Terje Bergersen

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker