Negotia ber om ekstraordinære tiltak for oljenæringen

I et brev til Finanskomiteen på Stortinget ber Negotia-leder Monica A. Paulsen om ekstraordinære tiltak for å sikre olje- og gassnæringen gjennom koronakrisen.

Brevet – som gjengis i sin helhet nedenfor – er et innspill i forbindelse med Stortingets behandling av regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Negotia etterlyser flere konkrete motkonjunkturtiltak for å sikre arbeidsplasser, kompetanse og framtidige eksportinntekter for Norge.
……………………

Åpent brev til Finanskomiteen
Kopi til: Statsminister, Finansminister og Næringsminister

Negotia er sterkt bekymret for at det som ligger i regjeringens forslag ikke sikrer arbeidsplasser, kompetansen og verdiene i tiden fremover.

Utsettelse av skatt gjennom direkte utgiftsføring og satsing på digital kompetanseutvikling, er noen av de tiltakene Negotia tidligere har spilt inn for å sikre aktiviteten i petroleumssektoren på kort og lang sikt.

Olje og energi-sektoren har bidratt med enorm verdiskaping og gitt oss den nasjonale formuen vi alle nyter godt av i disse tider. Nå trenger også vår bransje hjelp, og det er avgjørende at tiltakene som er foreslått nå justeres for å sikre næringen og arbeidsplassene den representerer. Bransjen har også ambisjoner om å bli grønnere, men for å få til det trengs all den kunnskapen som er opparbeidet gjennom mange år blant dagens ansatte.

Negotia organiserer mange medlemsgrupper i olje- og leverandørindustrien og vi ønsker å fremheve følgende hovedområder:

1. Endring i fradrag for investeringer
Utsettelse av skatt gjennom direkte utgiftsføring slik at selskapene får fradrag for hele investeringskostnaden, inklusive friinntekten, samme år som investeringene foretas. Dette vil på kort sikt sikre investeringsevnen i selskapene og derigjennom leverandørkjeder over tid. Reduksjon i alle skattesatser inkludert arbeidsgiveravgift, mva og eventuell utsettelse av betalingsterminer. På lang sikt kan det bidra til å legge et grunnlag for verdiskapningen, omstilling og sysselsettingen i olje og gassnæringen også etter 2030.

2. Insentiver for omstilling
Få på plass flere insentiver som bidrar til å øke andelen av fornybare prosjekter på norsk sokkel. Innenfor havvind er teknologien moden nok til å skaleres opp, både flytende og bunnfast, og man kan gå for storskala utbygging og høste læring for norsk leverandørindustri med store anlegg. Det bør satses mer på hydrogen som et element inn i å redusere vårt eget karbonavtrykk. En bør også se på en forenkling av systemet for hvordan man søker støtte fra det offentlige, samt større mulighet for bruk av skattefunn og andre støtteordninger for R&D prosjekter.

3. Kompetanseheving for omstilling
Myndighetene bør raskt gå i dialog med relevante arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner i olje- og leverandørindustri for å utvikle programmer for omstilling og kompetanseutvikling. Grunnleggende ferdigheter og digitalisering må prioriteres.

Vi ser det som avgjørende for landets økonomiske framtid at selskapene klarer seg igjennom krisen vi er inne i, og at sysselsettingen opprettholdes. De ansatte må ivaretas og eiere i selskaper som benytter seg av regjeringens økonomiske bistand må vise moderasjon hva angår utbytte.

Det kreves ekstraordinære tiltak for å sikre oljenæringen gjennom denne krisen. Vi forventer at regjeringen følger opp dette.

Monica A. Paulsen
Forbundsleder Negotia

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker