Illustrasjonsfoto: Terje Bergersen

Lovendringer om varsling, likestilling og seksuell trakassering

Fra 1. januar i år trer flere lovendringer i kraft – blant annet på områdene varsling, likestilling og seksuell trakassering.

I arbeidsmiljøloven gjøres det endringer i kapittelet om varsling. Lovendringene innebærer en lovfesting av innholdet i begrepene «kritikkverdige forhold», «forsvarlig fremgangsmåte» og «gjengjeldelse», som er sentrale begreper i varslingsregelverket. Hensynet til et godt ytringsklima tas inn i arbeidsmiljølovens formålsbestemmelse og varslingsbestemmelsenes virkeområde utvides til å omfatte visse grupper som ikke er arbeidstakere.

Arbeidsgiver pålegges plikter i forbindelse med mottak av varsel; arbeidsgiver skal for det første sørge for at varselet blir undersøkt innen rimelig tid, og for det andre påse at den som har varslet har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det innføres også et objektivt erstatningsansvar for økonomisk tap etter gjengjeldelse.

Les mer: Endringer i varslingsreglene (Arbeids- og sosialdepartementet)

Fra nyttår skjerpes også bedriftenes plikt til rapportering på likestilling. Fra nå av må arbeidsgivere blant annet legge fram statistikk som viser lønnsforskjeller mellom kjønnene på alle nivåer. De aktuelle endringene er gjort i likestillings- og diskrimineringsloven, og innebærer i sum en generell styrking av bedriftenes aktivitets- og redegjørelsesplikt på området likestilling.

Les mer:
Aktivitets- og redegjørelsesplikten styrkes (Kulturdepartementet)
Nå må bedriftene brette ut sitt kjønnsregnskap (E24)

Nytt av året er også at Diskrimineringsnemnda etableres som et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering. Nemnda gis også myndighet til å ilegge oppreisning i saker innenfor arbeidslivet og erstatning i enkle saksforhold i disse sakene. Likestillings- og diskrimineringsombudet gis en eksplisitt veiledningsrolle i saker om seksuell trakassering. Ombudet gis i tillegg i oppgave å følge opp aktivitets- og redegjørelsesplikten etter likestillings- og diskrimineringsloven og rapporteringsplikten nedfelt i regnskapsloven § 3-3 c.

Les mer:
Lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering (Kulturdepartementet)

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker