Koronaviruset: Lønnsforhandlingene utsettes til høsten

Siste nytt: Lønnsforhandlingene utsettes til høsten

Regjeringen la fredag fram en tiltakspakke for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset. Blant annet reduseres antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager. 

Dette er noen av de prioriterte tiltakene:

  • Redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager og oppheve ventedagene for dagpenger for de som permitteres. Samtidig reduseres kravet om reduksjon i arbeidstiden for å kunne motta dagpenger under permittering fra 50 prosent til 40 prosent.
  • Endring i skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.
  • Endring i skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt. Det vil gi likviditetshjelp til eiere av slike bedrifter allerede i 2020 gjennom redusert innbetaling av forskuddstrekk.
  • Midlertidig oppheving av flypassasjeravgiften for flyginger i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020.
  • Midlertidig oppheving av samtlige lufthavnavgifter til og med 30. juni.
  • Forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som rammes av virusutbruddet gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene.
  • Økt bevilgning av skjønnsmidler til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet.
  • Endring i pensjonsreglene slik at løpende alderspensjon ikke faller bort eller reduseres ved frivillig eller beordret tjeneste for helsepersonell i forbindelse med koronautbruddet.

Les hele informasjonen på regjeringen.no

 

-------------------------

TIDLIGERE PUBLISERT INFO:

Stengte barnehager og skoler - retten til omsorgspenger

Slik regelverket er i dag har man krav på 10 omsorgsdager med permisjon ved barn eller barnepassers sykdom (jf. aml. § 12-9). Er man alene om omsorgen har man krav på 15 dager. I samme tilfeller kan du ha krav på omsorgspenger fra NAV. Det er altså NAV som avgjør om du i slike tilfeller har krav på omsorgspenger.

NAV har opplyst at omsorgspenger også kan omfatte tilfeller hvor barnehagen må stenge på grunn av sykdom hos personalet.  Se nærmere om NAV sine retningslinjer her:

https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/omsorgspenger#Nar-kan-du-bruke-av-omsorgsdagene

Dette regelverket er per i dag ikke endret. Vi håper imidlertid myndighetene kommer på banen og vurderer reglene på dette området for å lette situasjonen for arbeidstakere og arbeidsgivere. For de med mulighet for hjemmekontor kan situasjonen avhjelpes med det.

Planlagt ferie og karantene pålagt av arbeidsgiver

Når det gjelder ferie er situasjonen slik at arbeidsgiver ikke kan nekte en ansatt å reise på ferie. Dersom arbeidsgiver nekter den ansatte å komme tilbake på arbeid etter ferie i utlandet uten at situasjonen er vurdert som en risiko av helsemyndighetene, må arbeidsgiver betale lønn ved slik karantene. Blir den ansatte satt i karantene av helsemyndighetene har den ansatte, slik vi tolker Nav, krav på sykepenger. Arbeidsgiver må betale lønn i arbeidsgiverperioden.

Reiser den ansatte frivillig til et land som er satt på risikolista kan situasjonen være annerledes. Situasjonen er i stadig endring både når det gjelder regelverk og risikovurdering og vi holder informasjonen oppdatert om dette.

Endring av allerede planlagt ferie kan skje etter avtale med arbeidsgiver. Her oppfordrer vi arbeidsgiver til å være samarbeidsvillig i forbindelse med endringer.

Se også - Koronaviruset: Dine rettigheter

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker