- Vi trenger tiltakspakker som skaper vekst og arbeidsplasser basert på fornybart råstoff fra norsk jord- og skogbruk, sier tillitsvalgt Gard Henriksen. Foto: Terje Bergersen

Jobber for vekst og arbeidsplasser i landbruket

Negotias bransjeutvalg jobber for tiden aktivt med innspill til neste års statsbudsjett. Landbruket er en av sektorene som gis prioritet.

- Overordnet er det viktig for landbrukssektoren at det settes inn tiltakspakker som skaper vekst og arbeidsplasser basert på fornybart råstoff fra norsk jord- og skogbruk. Det er flere forhold vi mener må prioriteres.

Dette sier Gard Henriksen og Ottar Råd, hovedtillitsvalgte i henholdsvis Felleskjøpet Agri og Tine. De er begge representanter i Negotias bransjeutvalg.

For landbruket er Negotia opptatt av blant annet disse forholdene:

  • Avgiftsnivået i norsk landbasert industri må begrenses. Det er på et nivå som utfordrer norsk konkurranseevne i forhold produkter importert fra andre land.
  • Norsk matproduksjon og sjølforsyning må sikres. Regjeringen må minimere faren for manglende matforsyninger til Norge, gjennom å styrke norsk jordbruksevne for produksjon av trygg kvalitetsmat med utgangspunkt i norske ressurser. En politikk som sørger for at våre jordbruksressurser blir brukt i hele landet, er en nøkkel for å lykkes med ambisjonen om økt sjølforsyning.
  • Tollvernet for landbruksprodukter må opprettholdes og forbedres.
  • Utvikling og Innovasjon. Regjeringen må bidra til et grønt skifte i Fastlands- Norge. Det kan gjøres ved å utnytte potensialet som ligger i bionæringene (jord- og skogbruksnæringene), og ved å stimulere til utvikling og innovasjon i eksisterende og nye produkter og råstoffer. Det bør tilbys risikokapital og investeringer i bioøkonomien for å forsterke omstillingen og risikoviljen ved bruk av mer miljøvennlig teknologi.
  • Økt bruk av biodrivstoff vil redusere klimagassutslippene i transportsektoren. Det trengs insentiver til å stimulere til norsk biodrivstoffproduksjon på råstoff fra skog og avfall. Her jobbes det med flere lokale initiativ på tvers av firmaer og næringer. Rammevilkårene for biodrivstoff må bli langsiktige og stabile.

Tine-tillitsvalgt Ottar Råd, som også er med i Negotias bransjeutvalg, bemerker at samarbeid på tvers av sektorer er aktuelt.

- Vi har blant annet gode samarbeidsrelasjoner med tillitsvalgtkolleger i maritim sektor, som i likhet med landbruket er lokalisert i distriktene. Dette samarbeidet er vi tjent med å videreføre, sier Råd.

Negotia arbeider nå med å sammenstille sine innspill for videre behandling internt i YS og overfor de ulike instansene som behandler statsbudsjettet.

- Gode og trygge arbeidsplasser innen et bærekraftig og klimanøytralt landbruk, er viktig for landet. Derfor er vi opptatt av både å synliggjøre og fremme våre standpunkter i forbindelse med behandlingen av neste års statsbudsjett, sier forbundsleder Monica A Paulsen.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker