Regjeringen vil med forslaget til lovpresisering sikre deltidsansatte reell sjanse til å få full stilling, og samtidig ta hensyn til hva bedriftene trenger. Arkivfoto: Terje Bergersen

Høring om fortrinnsrett for deltidsansatte

Arbeids- og sosialdepartementet har ute en høring om deltidsansattes fortrinnsrett til stillingsutvidelse. Negotia ønsker innspill fra tillitsvalgte og medlemmer.

Høringen inneholder forslag til endringer i arbeidsmiljøloven som vil gi:

  • Deltidsansatte fortrinnsrett til en del av en utlyst stilling, dersom det ikke vil innebære noen vesentlig ulempe for virksomheten og arbeidstaker er kvalifisert for stillingen
  • Tvisteløsningsnemndas avgjørelser rettskraft
  • Klargjøring av søksmålsfristen for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser

 Nedenstående er momenter fra høringsforslaget:
- Fortrinnsretten for deltidsansatte er begrunnet ut fra likestillingshensyn, og det vises i til at flere kvinner som jobber uønsket deltid vil kunne få økt sin stillingsandel med det nye lovforslaget. Dette kan styrke kvinners stilling og mulighet til reell økonomisk selvstendighet.

- Det er et vilkår for å kunne kreve fortrinnsrett at man er kvalifisert for stillingen. Det kreves ikke at kvalifikasjonene ligger på et høyere nivå enn det som må anses som gjennomsnittlig for stillingen, står det i høringsnotat fra regjeringen. 

- Det er et vilkår for utøvelsen av fortrinnsretten at det ikke innebærer vesentlig ulempe for arbeidsgiver. Det vises i høringsnotatet til at det skal stilles relativt små krav til arbeidsgivers konkretisering av negative virkninger.

- Hvis man får avslag hos arbeidsgiver på en søknad som innebærer utøvelse av fortrinnsrett til deltidsstilling, kan arbeidstaker klage til Tvisteløningsnemda. Arbeidstaker har fire uker etter avslaget på å sende inne en klage. Tvisteløsningsnemda er ment å være en rask og smidig behandlingsinstans for disse sakene.

Negotia ber om innspill på følgende:
1. Er deltidsarbeid utbredt på din arbeidsplass?
2. Er det eksempler på at deltidsansatte på din arbeidsplass har søkt på del av utlyst stilling og fått avslag?
3. Synes du det er greit at det skal stilles relativt små krav til arbeidsgivers konkretisering av negative virkninger, for å gi et avslag på utvidet stilling?

Innspill sendes innen 10. september til:
inger@negotia.no

Lenker:
Regjeringens info om høringsnotatet
Hele høringsnotatet

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker