- Hele og faste jobber til dem som ønsker det skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Heltidsstilling er viktig for folks mulighet til å forsørge seg selv, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen

Full støtte til mer heltidsarbeid og mindre innleie

– Vi er svært fornøyd med at regjeringen går inn for lovendringer som vil styrke ansattes rett til hele og faste jobber, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Regjeringen har i vinter hatt ute to viktige høringer; den ene om retten til heltidsstilling og den andre om begrensninger av inn- og utleie fra bemanningsforetak.

I høringsnotatet om styrking av retten til heltidsstillinger, foreslås blant annet:

  • å lovfeste en heltidsnorm og innføre en dokumentasjons- og drøftingsplikt ved ansettelse i deltidsstilling, som forplikter arbeidsgiver til å dokumentere behovet for å benytte deltid, samt drøfte spørsmålet med tillitsvalgte.
  • å styrke fortrinnsretten for deltidsansatte ved å gi disse fortrinnsrett til ekstravakter og lignende, fremfor at arbeidsgiveren foretar ny ansettelse.
  • å lovfeste at fortrinnsretten for deltidsansatte også skal gjelde fremfor at arbeidsgiveren foretar innleie i virksomheten.

- Viktig for folks mulighet til å forsørge seg selv

Rett før påske leverte Negotia høringsinnspill til YS, som tar det videre til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Negotia støtter departementets utgangspunkt for forslagene, der det blant annet understrekes at andelen deltid er for høy i dagens arbeidsliv. Videre at det er behov for tiltak som styrker heltidskulturen og sikrer den enkelte økt rett til større stillingsbrøker.

- Hele og faste jobber til dem som ønsker det skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Heltidsstilling er viktig for folks mulighet til å forsørge seg selv, og for eksempel kjøpe bolig. Derfor er vi svært tilfreds med at regjeringen går inn for å lovfeste en heltidsnorm, sier Monica A. Paulsen.

Vil også stramme inn den generelle adgangen til innleie

Den andre høringen omhandler regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak. I høringsnotatet heter det blant annet følgende:

"Departementet mener (…) at det er behov for en tydelig innstramming når det gjelder den generelle adgangen til innleie fra bemanningsforetak, og vurderer opphevelse av adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter. (…) Departementet mener at en slik innstramming vil sikre et bedre vern for arbeidstakerne i form av flere faste og direkte ansettelser, og samtidig gi tilstrekkelig grad av fleksibilitet for arbeidsgiverne.

- Den norske modellen er bygget på at den som gjør jobben er ansatt i virksomheten som skal ha arbeidet utført. For oss som fagforening er begrensing av innleie viktig for å sikre et trygt og ansvarlig arbeidsliv. Vi gir vår fulle støtte til Arbeids- og inkluderingsdepartementets vurderinger på dette punktet, sier Monica A. Paulsen.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker