Den høye sukkeravgiften truer næringsmiddelindustri og arbeidsplasser i Norge. Negotia ber regjeringen iverksette et snarlig opphør av avgiften. Illustrasjonsfoto: Terje Bergersen.

- Sukkeravgiften må fjernes fra 2020

I høringssvar til regjeringen om avgiftene på sjokolade og sukkervarer krever Negotia et opphør fra førstkommende årsskifte.

Negotia har gjentatte ganger påpekt at økningene i sukkeravgiften innført av den sittende regjeringen har en rekke negative konsekvenser, blant annet i form av økt grensehandel, konkurransevridning og tap av arbeidsplasser. Forbundets nettverk av tillitsvalgte innen mat og drikke har hatt saken fast på agendaen de siste par årene.

Nå har et offentlig utvalg utredet spørsmålet og konkluderer med at avgiften på sjokolade- og sukkervarer bør oppheves. Et flertall i utvalget (6 av 10) mener imidlertid at den bør erstattes av en ny og helsebegrunnet avgift.

- Vi er selvsagt fornøyd med utvalgets hovedkonklusjon om at dagens sukkeravgift må fjernes. Samtidig er vi kritiske til deler av utredningen der helse- og ernæringsmotiverte avgifter er drøftet løsrevet fra andre virkemidler i folkehelsepolitikken. Dessuten mener vi utvalget i for liten grad har tatt inn over seg det alvoret økt grensehandel betyr for norsk verdiskapning, arbeidsplasser og for skatte og avgiftsinntektene til staten, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Hun mener opphøret av sukkeravgiften må effektueres raskt.

- Dette må skje allerede med virkning fra 1. januar 2020 - både av hensyn til de nærings- og arbeidslivsmessige skadevirkningene og ikke minst fordi avgiften sannsynligvis er ulovlig statsstøtterettslig i henhold til EØS-reglementet, sier Paulsen.

………………..

Utdrag av Negotias høringssvar til NOU 2019, nr. 8:

  • Sukkeravgiften gir en vesentlig kostnadsmessig ulempe for mat- og drikkeprodusentene og dagligvarehandelen, og bidrar til økende grensehandel, bortfall av salg, tap av arbeidsplasser, reduserte investeringer og lavere verdiskaping.
  • Videre er det avgrensningsutfordringer ved utformingen av avgiftene som bidrar til konkurransevridning mellom likeartede produkter. Dette er spesielt fremtredende for sjokolade- og sukkervareavgiften.
  • Det er ikke dokumentert at avgiftene har en helsemessig effekt. Likevel vises det til en slik begrunnelse for avgiftene, og også for avgiftsøkningene i statsbudsjettet for 2018. Vi mener at andre tiltak fungerer bedre, blant annet folkehelsesamarbeidet med myndighetene.
  • Avgiften er høyst sannsynlig ulovlig statsstøtterettslig (ESA-klage). En ny avgift må notifiseres til ESA. Inntil ny avgift er utredet og notifisert må dagens avgift fjernes (Finland har jobbet med dette i flere år uten å finne godkjent løsning)
  • En ev. ny avgift må være differensiert i forhold til innhold av sukker og samtidig på et nivå som tar hensyn til grensehandelsproblematikk og oppfyller statsstøtteregelverket.
  • Næringen kan ikke bære risikoen for at ESA vil pålegge norske myndigheter å kreve etterbetaling av avgift for 10 år tilbake for tilgrensende produkter (eks. kjeks/kaker/iskrem).

 

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker