Foto: Terje Bergersen

Lovendringer fra 1. juli

Flere lovendringer som styrker arbeidstakeres rettigheter innføres fra 1. juli – blant annet om hjemmekontor, midlertidig ansettelse og kollektiv søksmålsrett for fagforeninger.

Hjemmekontorforskriften

Etter koronapandemien med pålagt hjemmekontor, har mange arbeidsgivere åpnet for at ansatte kan fortsette å arbeide hjemmefra. En mye brukt løsning er at ansatte som ønsker det kan arbeide fra hjemmekontor noen dager i uken.

Hjemmekontorforskriften har regler som gjelder de fleste sider av et arbeidsforhold, for eksempel om arbeidsavtale, fast og midlertidig ansettelse, arbeidsmiljø, arbeidstid og opphør av arbeidsforhold.

Nå er forskriften som regulerer arbeid på hjemmekontor endret. En viktig endring er at særregelen om arbeidstid er fjernet, slik at de samme reglene for arbeidstid gjelder ved hjemmekontoret som på arbeidsplassen.

Ellers innebærer endringene blant annet en tydeliggjøring av at forskriften ikke gjelder ved "kortvarig eller sporadisk" hjemmearbeid, og det er tatt inn en presisering om at krav til det psykososiale arbeidsmiljøet også gjelder når arbeidstaker jobber hjemmefra. 

Hjemmekontorforskriften

Mer info på arbeidstilsynet.no

Arbeidsmiljølovens regler om midlertidig ansettelse

Den generelle adgangen til midlertidig ansettelse etter arbeidsmiljøloven § 14-9 andre ledd bokstav f, oppheves. Formålet med lovendringen er å styrke arbeidstakernes rett til fast ansettelse. Etter 1. juli 2022 vil adgangen til å ansette midlertidig i all hovedsak være begrenset til situasjoner der det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for arbeidskraft.

Kollektiv søksmålsrett gjeninnføres

Fra og med 1. juli 2022 gjeninnføres reglene om kollektiv søksmålsrett i arbeidsmiljøloven. Reglene innebærer at fagforeninger som har medlemmer i en virksomhet som benytter innleide arbeidstakere fra et bemanningsforetak, kan reise søksmål om lovligheten av slik innleie.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker