Valg- og kontrollkomité

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteens oppgave er å organisere og overvåke alle valg av betydning.

Kontrollkomiteen består av leder og 3 medlemmer valgt av landsmøtet. I tillegg velges det 2 varamedlemmer.

Kontrollkomiteens ansvarsområde:

  • Komiteen skal løpende foreta en samlet vurdering av forbundets drift, herunder gjennomgå forbundets regnskaper i forhold til landsmøtevedtak, forbundsstyrevedtak og budsjetter.
  • Komiteen skal gjennom sitt arbeid sikre at forbundets virksomhet ikke strider mot lover, vedtekter, vedtak eller avtaler.
  • Komiteen skal uttale seg om forslag til vedtektsendringer.
  • Komiteen skal utføre andre kontrollhandlinger pålagt av landsmøtet.
  • Det føres protokoll fra komitémøtene.
  • Komiteen skal avgi skriftlig beretning til landsmøtet, samt skriftlig statusrapport per d.d.

Medlemmer av kontrollkomiteen for perioden 2023-2026:

Valgkomiteen

Valgkomiteens oppgave er å finne egnede representanter til styret.

Valgkomiteens medlemmer er valgt av sine respektive regioner. Valgkomiteen består av 7 medlemmer valgt av regionsmøtene. I tillegg velges det personlige varamedlemmer. 

Valgkomiteens ansvarsoppgave:

Senest 6 uker før landsmøtet sender valgkomiteen forbundsstyret en liste over aktuelle kandidater, samt valgkomiteens innstilling. 

Valgkomiteens medlemmer møter på landsmøtet og legger frem valgkomiteens begrunnede innstilling på kandidater til forbundsstyre, kontrollkomité og revisor.

Medlemmer av valgkomité

....................................................................

Retningslinjer

Retningslinjer for kontrollkomiteen

Retningslinjer for valgkomiteen

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker