Begreper som ofte benyttes i sluttpakker:

Etterlønn

Med etterlønn siktes det i denne sammenhengen til lønnsbetalinger som strekker seg utover det arbeidstaker har krav på gjennom oppsigelsestiden. Ved omtale av størrelse på etterlønnen er det vanlig å ta utgangspunkt i arbeidstakers månedslønn og telle måneder.

Ytelser fra NAV

En sluttpakke som inngås i forbindelse med nedbemanning bør inneholde en innledende formulering om at sluttavtalen skyldes nedbemanning i bedriften, og gis som alternativ til oppsigelse. Dette kan få betydning for lengden på karenstiden hos NAV før dagpenger utbetales.

Lengden på karenstiden vil variere fra få dager ved oppsigelse grunnet virksomhetens forhold til betydelig lenger dersom årsaken skyldes egne forhold. For mer informasjon se www.nav.no. 

Dagpenger (arbeidsledighetstrygd)

Man kan ikke motta dagpenger og etterlønn samtidig. Uavhengig av om etterlønn blir utbetalt om en engangssum eller i månedlige avdrag, vil NAV omregne beløpet til månedlige beløp basert på arbeidstakers månedslønn. Til eksempel vil en arbeidstaker som mottar et engangsbeløp i en sluttpakke tilsvarende fire månedslønner ikke kunne motta dagpenger før fire måneder er gått og sluttpakken er «brukt opp».

Sykepenger

Som hovedregel kan du ikke motta sykepenger dersom du også mottar etterlønn. Unntaket er de tilfeller der det fremkommer klart i sluttavtalen at arbeidstaker står fritt til å ta arbeid i perioden med etterlønn, og at lønn fra en ny arbeidsgiver ikke vil medføre avkortning av etterlønnen. 

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Utbetaling av etterlønn fra arbeidsgiver vil medføre avkortning av arbeidsavklaringspenger krone for krone.

Avtalefestet pensjon (AFP)

Det er viktig å være påpasselig med at en sluttpakke ikke har en innretning som forringer retten til AFP. Søknader om AFP behandles av Fellesordningen og deres vedtekter er avgjørende for om en søknad godkjennes eller ikke. God informasjon om vilkårene for å kvalifisere for AFP kan finnes på www.afp.no.

Dersom du inngår sluttavtale med det formål om å gå av med AFP, kan det være lurt å få inn en klausul i avtalen at den kun trer i kraft dersom søknad om AFP blir innvilget, eller at arbeidsgiver garanterer for at arbeidstaker vil motta AFP. I praksis kan det imidlertid være vanskelig å få arbeidsgiver med på denne typen formuleringer.  

AFP er et gode av stor økonomisk verdi, og det anbefales å alltid kontakte Negotias arbeidslivsavdeling for hjelp med gjennomgang av avtaler som kan påvirke retten til å ta ut AFP.

Bedriftens tjenestepensjon

Å stå innmeldt i bedriftens tjenestepensjonsordning har økonomisk verdi. Det er mulig å avtale at arbeidstaker står innmeldt i ordningen også etter at oppsigelsestiden er utløpt, men dersom arbeidstaker tiltrer nytt arbeid i ny virksomhet vil arbeidstaker måtte meldes ut.

Feriepenger

Normalt vil opparbeidede feriepenger utbetales påfølgende kalenderår i forbindelse med ferieavviklingen. Ved opphør av arbeidsforholdet skal opparbeidete feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden eller samtidig med et avtalt sluttoppgjør. Senere utbetaling av feriepenger kan også avtales, men dette må da fremgå av sluttavtalen.

Fortrinnsrett

En arbeidstaker som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold har fortrinnsrett til ny ansettelse i samme bedrift, med mindre det gjelder en stilling arbeidstakeren ikke er kvalifisert for. Fortrinnsretten gjelder i 12 måneder etter oppsigelsens utløp. Sluttpakkeavtaler innehar ofte en klausul om at fortrinnsretten bortfaller ved signering av avtalen. Dette er imidlertid et punkt det er mulig for partene å forhandle om og det er også mulig å avtale utvidet fortrinnsrett.

Øvrige krav overfor bedriften

En sluttavtale vil ofte inneholde klausulen «Ethvert forhold mellom partene anses med dette som endelig opp- og avgjort».

I tillegg til at du frasier deg søksmålsretten, vil en slik formulering få betydning for andre krav du kunne rettet overfor bedriften. Dette kan eks. gjelde krav i forbindelse med utbetalt lønn, honorar, feriepenger med mer. Derfor er det viktig at utestående nevnes i avtalen.

Viktig å huske på:

Medlemskapet ditt i Negotia er personlig. Slutter du i bedriften eller bytter jobb, kan du med fordel opprettholde medlemskapet!

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker