Foto: Mostphotos

Hva er en arbeidsavtale og hva må være med?

Har du fått ny jobb eller har arbeidsoppgavene dine endret seg? Her får du informasjon om viktige punkter som må være med i arbeidsavtalen, samt informasjon om endring i arbeidsforholdet. 

En arbeidsavtale er en gjensidig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som regulerer ansettelsesforholdet. 

Arbeidsmiljøloven (aml.) § 14-5 slår fast at det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Det gjelder uansett om det er en fast eller midlertidig stilling, og uavhengig av om det er en heltids- eller deltidsstilling. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for å utarbeide avtalen. 

Arbeidsavtalen 

I arbeidsforhold med en samlet varighet av mer enn en måned skal skriftlig arbeidsavtale foreligge snarest, og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte. Dersom arbeidsforholdet har kortere varighet enn en måned eller ved utleie av arbeidskraft, skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale. 

Det er ikke anledning til å avtale vilkår som er i strid med lov eller med eventuell tariffavtale. Dersom man avtaler noe i sin arbeidsavtale som strider mot lov eller tariffavtale skal arbeidsavtalen tolkes i tråd med gjeldende lov eller tariffavtale.  

Arbeidsavtalen setter viktige begrensninger for arbeidsgivers styringsrett. 

 • Jo mer konkret og utfyllende arbeidsavtalen er, desto mindre handlingsrom har arbeidsgiver til ensidig å endre arbeidsvilkårene dine. 
 • I motsetning til rettigheter og plikter som er administrativt fastsatt, for eksempel i en personalhåndbok, kan ikke arbeidsgiver ensidig foreta annet enn noen mindre endringer i de rettighetene dere har avtalt.

Hva må være med i arbeidsavtalen? 

En klar og entydig arbeidsavtale kan spare deg og din arbeidsgiver for misforståelser og unødvendige konflikter. Bestemmelsen i aml. § 14-6, setter opp minimumskrav til innholdet i arbeidsavtalen. Arbeidsavtalen skal inneholde: 

 • Navn på arbeidstaker og arbeidsgiver (partenes identitet). 
 • Arbeidsplassen. Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass, skal arbeidsavtalen gi opplysning om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder, og oppgi forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiver. 
 • En beskrivelse av arbeidet, eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori. 
 • Tidspunktet for når arbeidsforholdet begynner (utgangspunktet for din ansiennitet). 
 • Forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig, og grunnlaget for den midlertidige ansettelsen. 
 • Eventuelle prøvetidsbestemmelser. 
 • Arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger, og reglene for fastsettelse av ferietidspunkt. 
 • Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister. 
 • Den gjeldende eller avtalte lønnen ved arbeidsforholdets begynnelse. 
 • Eventuelle tillegg og andre godtgjørelser som ikke inngår i lønnen; for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og dato for lønnsutbetaling. 
 • Lengden og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstiden. Dersom arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres.  
 • Lengde av pauser. 
 • Avtale om særlig arbeidstidsordning, som redusert arbeidstid, fleksibel arbeidstid m.m. 
 • Opplysninger om eventuelle tariffavtaler.

Arbeidsavtalen bør underskrives av begge parter før du starter i den nye jobben. Et tips er at du skriver under ny arbeidsavtale før du sier opp den gamle jobben din, slik at du slipper unødige overraskelser etter at du har sagt opp. 

Viktige punkter i arbeidsavtalen 

Prøvetid 

Prøvetiden er vanligvis på seks måneder, men kortere prøvetid kan avtales. Under prøvetiden gjelder normalt en gjensidig oppsigelsestid på 14 dager. Du har krav på opplæring og oppfølging i prøvetiden. 

Ferie 

Retten til ferie reguleres i ferieloven. 

Alle arbeidstakere har krav på minst 25 virkedager ferie hvert år. Hverdager inkludert lørdager er virkedager. Søndager og helligdager regnes ikke som virkedager. Normalt vil seks virkedager tilsvare en uke. Arbeidstaker har altså krav på fire uker og en dag ferie hvert kalenderår. Du som har tariffavtale har krav på fem ferieuker. Arbeidstakere over 60 år har i tillegg rett til en uke ekstra ferie. 

Feriepenger 

Reglene for feriepenger finner du i ferieloven. Feriepengene utgjør minst 10,2 % av brutto inntekt fra arbeidsgiver det foregående år. Med fem ukers ferie er grunnlaget 12,0 % av brutto inntekt fra foregående år. Arbeidstakere over 60 år med en ekstra ferieuke har krav på 12,5 % eller 14,3 % avhengig av om du har fem eller seks uker ferie. 

Vanligvis utbetales feriepengene i stedet for lønnsutbetaling i juni måned.  

Oppsigelsestid 

Etter aml. § 15-3 skal det minst avtales en måneds gjensidig oppsigelsestid. Lengre oppsigelsestid kan følge av tariffavtale. Oppsigelsestiden øker med ansettelsestid og alder.  

Lønn 

Lønn kan bestå av flere elementer. Fast lønn, provisjon, bonus osv. Hvis du trenger økonomisk forutsigbarhet bør du forsøke å få mest mulig i fast lønn. Hvis du tilbys en bonusordning er det viktig at alle kriterier for bonusoppnåelse beskrives, og om mulig at du har forhandlingsrett på eventuelle endringer i avtalen. Dato for utbetaling av lønn skal stå i din arbeidsavtale.  

Minstelønn 

Det er ingen lovfestet minstelønn i Norge. Negotia har noen tariffavtaler med minstelønnssatser, og er du omfattet av en av dem setter de et gulv for ditt lønnsnivå. 

Overtidsbetaling 

Aml. § 10-6 sikrer deg et overtidstillegg på minst 40 prosent av ordinær timelønn. Dersom det er tariffavtale på arbeidsplassen din, ligger overtidstillegget normalt på mellom 50 og 100 prosent avhengig av når på døgnet det arbeides og hvorvidt overtidsarbeidet skjer på en hverdag eller på en helge- eller helligdag. 

Lønn under sykdom 

Arbeidstaker som har vært i arbeid i minst fire uker og som blir arbeidsufør på grunn av sykdom, har rett til sykepenger fra folketrygden i inntil ett år. 

Arbeidstid 

Alminnelig arbeidstid skal ikke være mer enn 40 timer per uke og ikke mer enn ni timer per dag, se aml. § 10-4. Er det tariffavtale på din arbeidsplass er alminnelig arbeidstid normalt 7,5 timer per dag og 37,5 timer per uke.  

Særlig uavhengig stilling 

Det som kjennetegner en særlig uavhengig stilling, er at den er overordnet og ansvarsfull og at arbeidet er selvstendig ved at arbeidstakeren kan prioritere egne oppgaver og selv bestemme hva, når og hvordan arbeidet skal utføres. De vanlige begrensningene for arbeidstidens lenge og plassering gjelder ikke, men arbeidstidstiden skal likevel være forsvarlig.

Ansatte i en særlig uavhengig stilling vil ikke ha krav på overtidsbetalt. Det vil være forholdsvis få stillinger i en virksomhet som er "særlig uavhengig". Selv om du har avtalt særlig uavhengig stilling i din arbeidsavtale er det ikke nødvendigvis slik at du har en slik stilling. Det er realiteten i arbeidsforholdet, for eksempel at du selv prioriterer dine oppgaver og når du utfører arbeid, som er avgjørende for om du har en særlig uavhengig stilling. Har du i realiteten ikke en slik type stilling vil du har krav på alminnelig arbeidstid og overtidsbetalt ut over dette.     

Krav til arbeidsgiver 

Arbeidsgiver plikter å opprette en tjenestepensjon for deg, Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP). Det skal minimum innbetales to prosent av den lønn opp til 12G som du tjener. Her finnes det mange varianter og muligheter innenfor regelverket, så undersøk gjerne hva din arbeidsgiver har av pensjonsordning. Pensjon er en viktig del av lønnen, og bør derfor være med når du skal vurdere en ny stilling.

 Yrkesskadeforsikring 

Alle arbeidsgivere må tegne yrkesskadeforsikring for sine arbeidstakere. Forsikringen skal gi erstatning for skader og sykdom påført i forbindelse med jobb. 

 Konkurranse- og kundeklausuler i arbeidsavtalen 

Les mer om klausuler i arbeidsavtalen her! 

Eksempler på vilkår arbeidsgiver kan tilby: 

 • Provisjonsavtaler 
 • Fri eller delvis fri mobiltelefon 
 • Fri avis, eller avisabonnement på nett 
 • Internettabonnement – hjemme 
 • Bilordning 
 • Refusjonsordning hvis du har kontor hjemme 
 • Arbeidsverktøy 
 • Arbeidsklær 
 • Bidrag til trening 
 • Personalrabatt på varer og tjenester 
 • Gratis mat eller reduserte priser i bedriftens kantine  

Det kan være egne skatteregler (fordelsbeskatning) for slike goder. Godene er ofte regulert i bedriftens personalhåndbok, men vi anbefaler at du forsøker å få dem inn i arbeidsavtalen.  

Endring i arbeidsforholdet 

Arbeidsavtalen kan endres på lik linje med alle andre avtaler, så sant partene er enige om det. Mindre endringer i arbeidsforholdet kan arbeidsgiver i noen tilfeller foreta innenfor rammen av styringsretten. Ta kontakt med Negotia dersom du er i tvil om arbeidsgiver har anledning til å foreta endringen.  

Endringer i arbeidsforholdet skal tas inn i arbeidsavtalen tidligst mulig og senest en måned etter at endringen ble foretatt.    

Ansettelse  

Ansettelser i privat sektor er i utgangspunktet underlagt arbeidsgivers styringsrett. Styringsretten er imidlertid begrenset av lover og avtaler. Det er derfor en fordel å ha vilkårene for ansettelsesforholdet i størst mulig grad nedskrevet i avtaler, slik at arbeidsgiver ikke ensidig kan endre vilkårene.  

Vær obs på de steder i arbeidsavtalen der det står «til enhver tid gjeldende ordning», eller lignende formulering. Generelt anbefaler vi å unngå slike klausuler i arbeidsavtalen da de utvider styringsretten til arbeidsgiver noe med tanke på hvilke endringer som ensidig kan bli gjort. Jo mer presist de ulike lønns- og arbeidsvilkårene er angitt i kontrakten, jo mer skal til for at arbeidsgiver ensidig kan endre eller fjerne disse i kraft av styringsretten. 

Du finner oversikt over Negotias tariffavtaler her på nettsiden. 

Hovedregelen er fast ansettelse. Med fast ansettelse menes i loven at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset, at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder, og at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang, se arbeidsmiljøloven § 14-9.  

I noen tilfeller er det likevel lov å ansette midlertidig. En midlertidig ansatt har en arbeidsavtale som er tidsbestemt eller som gjelder for et bestemt arbeid av forbigående art. Dersom du er midlertidig ansatt skal grunnlaget for den midlertidige ansettelsen fremgå av din arbeidsavtale.   

Noen arbeidstakere kan ha fortrinnsrett til ny ansettelse. Arbeidsmiljøloven gir fortrinnsrett i en periode til ny ansettelse når arbeidstakeren er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold, og fortrinnsrett for deltidsansatte til å få utvidet sin stilling. Fortrinnsretten griper inn i arbeidsgivers valg av hvem som skal ansettes.  

Når det skal ansettes arbeidskraft fra utlandet gjelder ulike regler avhengig av hvilket land arbeidstakeren kommer fra.   

Du finner mer informasjon om ansettelser på Compendia sine sider. Tjenesten krever innlogging. 

Arbeidsavtalen 

Negotia har utarbeidet heftet "Arbeidsavtalen" hvor du kan lese mer utfyllende om dette. Tjenesten krever innlogging.   

Det er arbeidsgivers ansvar å utarbeide en skriftlig arbeidsavtale. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt eller annen representant både ved utarbeidelse og ved endringer i arbeidsavtalen.   

Hvis arbeidsforholdet har en varighet på mer enn en måned skal avtalen være klar snarest mulig, og senest innen en måned etter at arbeidsforholdet startet jf. arbeidsmiljølovens § 14-8.   

Er du usikker på noe i kontrakten som du vurderer å signere? Ta kontakt med oss i Negotia, så ser vi gjerne over den! 

-----------------------------------------

Sist oppdatert august 2023

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker