Streikende Negotia-medlemmer ved Felleskjøpet Agris avdeling i Drammen våren 2023. Arkivfoto: Terje Bergersen

Når andre grupper i bedriften streiker

I situasjoner hvor det er fare for streik vil bedrifter ofte sende ut et betinget permitteringsvarsel til sine ansatte. Hva innebærer et slikt varsel? Og hvordan skal du som ikke-streikende opptre på arbeidsplassen dersom kollegaene dine streiker?

Ved brudd i sentrale tarifforhandlinger, må partene alltid mekle med bistand av Riksmekler før det er aktuelt med streik. Dersom partene ikke kommer til enighet under mekling, kan fagforeningene benytte streik for å sette makt bak sine krav.

Det er kun medlemmer i de fagforeningene som har brutt forhandlingene og gjennomført mekling som kan tas ut i streik. Likevel kan du som ansatt påvirkes av at andre grupper i bedriften streiker.

Permittering som følge av streik

Bestemmelsene om permittering finnes i hovedavtalene.

En streik kan ha som konsekvens at bedriften får problemer med å opprettholde driften, og at ikke-streikende ikke vil kunne gjennomføre sine arbeidsoppgaver. Det kan gi bedriften anledning til å permittere ansatte som ikke er omfattet av streiken. Forutsetningen er at disse ikke kan sysselsettes på rasjonell måte.

Ved en tariffrevisjon kan bedriften før streiken er blitt en realitet gå ut med et betinget permitteringsvarsel. De tillitsvalgte må i så fall involveres. Det betyr at bedriften etter bruddet i forhandlingene kan innkalle de tillitsvalgte for å drøfte mulighetene for permittering. Det skal skrives en protokoll fra møtet.

Det betingede permitteringsvarselet må gis med fjorten dagers frist, som for permitteringer ellers. Varselet kan gis ved oppslag på bedriften. Ansatte som er midlertidig fraværende varsles på hensiktsmessig måte.

Blir streiken en realitet kan dermed permittering skje samtidig med at streiken starter eller like etter, forutsatt at saklig grunn gjør det nødvendig for bedriften å permittere og forutsatt at varslingsfristen på fjorten dager er utløpt.

Bedriften må også sende et permitteringsvarsel til den enkelte ansatte som eventuelt permitteres. Her gjelder ikke fristen på fjorten dager, men varselet skal gis så lang tid forut som mulig.

Dagpenger under permittering

Dersom du blir permittert som følge av streik, er viktig at du umiddelbart tar kontakt med NAV og søker om dagpenger. Du vil ikke ha rett til dagpenger hvis du er permittert på grunn av streik dersom dine lønns- og arbeidsvilkår antas å bli påvirket av streiken.

Permitteringsstøtte fra Negotia

Dersom du ikke tilstås dagpenger fra NAV ved permittering, skal du ta kontakt med Negotia.

Negotia yter permitteringsstøtte i inntil to uker fra permitteringens første dag til medlemmer som ikke får lønn eller dagpenger som følge av streiken. Permitteringsstøtten er en stønad som er tilpasset det beløpet de streikende får i streikebidrag.

For å motta permitteringsstøtte fra Negotia må du sende inn følgende informasjon til post@negotia.no:

 • Navn/adresse/e-post/telefonnummer
 •  Kopi av permitteringsvarselet
 • Kopi av bekreftelse på lønnstrekk fra arbeidsgiver
 • Kopi av avslag på dagpenger fra NAV
 • Angivelse av ditt faste antall arbeidstimer per uke
 • Ditt kontonummer som pengene skal overføres til

Blir streiken langvarig, kan Negotias forbundsstyre fatte vedtak om ytterligere permitteringsstøtte.

Opptreden på arbeidsplassen når andre grupper er i lovlig streik

På samme måte som Negotia forventer at medlemmer i andre fagforeninger viser respekt for konflikter som omfatter oss, må våre medlemmer vise respekt for en streik iverksatt av andre parter.

Slik forholder du deg:    

 • Du har plikt og rett til å utføre ditt alminnelige arbeid, men ikke arbeid du normalt ikke gjør
 • Du skal ikke utføre arbeid for dem som er i streik
 • Du skal ikke jobbe overtid fordi andre streiker
 • Stedfortrederfunksjoner for streikende skal ikke utføres
 • Dersom du som følge av streiken ikke har eller får arbeidsoppgaver å utføre, skal du likevel møte på jobb og underrette arbeidsgiver om dette
 • Du skal ikke opptre på en måte som svekker en lovlig streik

Ta kontakt med Negotia hvis det oppstår situasjoner der du blir i tvil om hvordan du skal forholde deg.

...................................

Sist oppdatert mars 2024

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker