Ferie og feriepenger

Kjenner du dine rettigheter og hva du har krav på? Her har vi samlet de viktigste lovene og reglene knyttet til ferie og feriepenger.

Feriens lengde og plassering 

Ferieloven gir alle arbeidstakere rett til ferie i 4 uker + 1 dag hvert år. Arbeidstakere i virksomheter som er bundet av Negotias tariffavtaler har krav på 5 ferieuker per år.

Fra det året en arbeidstaker fyller 60 år, har han eller hun krav på en uke ekstra ferie.

Arbeidsgiver skal drøfte tidspunktet for uttak av ferie med arbeidstaker i god tid før ferien skal avvikles. Blir de ikke enige kan arbeidsgiver bestemme ferietidspunktet. Arbeidstaker kan likevel kreve å få avvikle tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni - 30. september. Arbeidstaker kan også kreve at restferien (7 virkedager) gis samlet innenfor ferieåret. Det samme gjelder den femte ferieuken etter Negotias tariffavtaler.

Arbeidstaker kan som hovedregel kreve å få vite når han eller hun skal ta ferie senest to måneder på forhånd. 

Verdt å vite om ferie og feriepenger

  • Den alminnelige satsen for feriepenger er 10,2 % eller 12 % med 5 uker ferie.
  • Feriepenger skal som hovedregel betales ut når ferien faktisk avvikles. Det kan likevel avtales at feriepengene betales ut samlet, for eksempel i juni måned.
  • Under langvarig sykdom opptjenes feriepenger fra NAV i 48 dager.
  • Ferieloven gir alle arbeidstakere rett på 4 uker + 1 dag ferie.
  • Arbeidstaker som tiltrer hos ny arbeidsgiver etter 30. september i ferieåret vil maksimalt ha krav på en uke ferie.
  • Du finner mer informasjon om ferie og feriepenger på Compendia sine sider. Tjenesten krever innlogging.

Feriepenger og prosentsats 

Når man har ferie trekkes man i lønn for fraværet. Hensikten med feriepenger er at de skal erstatte lønnsbortfallet når arbeidstaker tar ferie.

Feriepenger tjenes opp året før ferien skal avvikles. Dette kalles opptjeningsåret. Ferieåret er det kalenderåret ferien avvikles. Hvis man ikke har vært i jobb året før vil man uansett ha rett til å ta ferie, men man har ikke rett til feriepenger.

Feriepengene skal være minimum 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Arbeidstakere over 60 år har rett på minimum 12,5 prosent.

Dersom virksomheten er bundet av tariffavtale som gir fem ferieuker, er den ordinære satsen 12 prosent. For arbeidstakere over 60 år er satsen 14,3 prosent.

Etter hovedregelen i ferieloven skal feriepengene betales ut siste vanlige lønningsdag før ferien. Er siste vanlige lønningsdag nærmere enn 1 uke før ferien, kan feriepengene likevel kreves utbetalt senest 1 uke før ferien.

De fleste virksomheter utbetaler imidlertid feriepenger en fast måned, samtidig som det gjøres trekk i lønn for alle de feriedagene som arbeidstaker skal avvikle i løpet av året. De som har fem uker ferie vil da oppleve å bli trukket for et beløp som tilsvarer fem ukers lønn, altså litt mer enn en månedslønn. Med denne ordningen skal arbeidsgiver utbetale vanlig lønn i ferien, hvis arbeidstaker tar ut denne på et annet tidspunkt.

Kan jeg overføre ferie til neste år? 

Arbeidstaker har som hovedregel rett og plikt til å avvikle full ferie hvert år.

Etter ferieloven kan det likevel inngås skriftlig avtale mellom deg og arbeidsgiver om overføring av inntil 12 virkedager ferie til neste år. Dersom dere ikke blir enige, er det arbeidsgiver som har det endelige ordet.

I tillegg til dette kan dere avtale at den avtalefestede ferien, dvs. 5 virkedager, overføres helt eller delvis til neste ferieår.

Hvis du har feriedager til gode ved årets slutt, som ikke er avtalt overført, er det likevel ikke slik at denne ferien faller bort. All lovfestet ferie som ikke er avviklet ved utløpet av ferieåret skal automatisk overføres til neste år.

Hva gjør du hvis du blir syk i ferien?

Det hender en blir syk selv om en har ferie. Hvilke rettigheter har du da? Her er det viktig at du skiller mellom sykdom som har oppstått før den avtalte ferien startet, og sykdom som oppstår mens du har ferie.

Hvis du blir syk før ferien starter, kan du kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Du må fremsette et slikt krav senest siste arbeidsdag før ferien starter og legge ved legeerklæring.

Hvis du blir syk underveis i ferien kan du kreve å få utsatt det antall feriedager du har vært syk. Dette gjelder selv om du bare har vært syk en dag. Du må fremsette et slikt krav så snart som mulig etter at du har begynt på arbeid igjen, og legge frem legeerklæring.

Man har opphevet reglene om å få utbetalt feriepenger for feriedager som ikke er avviklet, på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon. Disse feriedagene får du nå overført til året etter.

Ferieavvikling i oppsigelsestid

Mange arbeidstakere ønsker å avvikle ferie i oppsigelsestiden sin. Dette er i utgangspunktet ikke noe man har krav på, ettersom det er arbeidsgiver som har det siste ordet hvis dere ikke blir enige om ferietidspunktet. Du kan kun kreve å ta ut ferie i oppsigelsestiden hvis det er nødvendig for å få avviklet ferie innenfor de lovbestemte ferieperiodene, det vil si innenfor hovedferieperioden 1. juni - 30.september og ferieåret.

Når det gjelder arbeidsgivers adgang til å pålegge arbeidstaker å ta ut ferie i oppsigelsestiden, skiller ferieloven mellom oppsigelse gitt av arbeidsgiver og oppsigelse fra arbeidstaker.

Dersom du blir sagt opp, kan ikke arbeidsgiver pålegge deg å ta ut ferie i oppsigelsestiden hvis denne er kortere enn tre måneder. Er oppsigelsestiden derimot tre måneder eller mer, kan arbeidsgiver, innenfor rammene i ferieloven, kreve at du avvikler ferie i oppsigelsestiden.

Dersom du selv sier opp, får ikke dette noen innvirkning på ferieavviklingen. Det er de alminnelige reglene for fastsetting og avvikling av ferie som gjelder, også i oppsigelsestiden. Det betyr at arbeidsgiver vil kunne bestemme at du skal avvikle ferie i oppsigelsestiden, innenfor de grenser som følger av ferieloven.

Hvis du ikke har avviklet all ferie for inneværende år før du slutter, og begynner hos ny arbeidsgiver før 30. september samme år, har du krav på å få avviklet resterende feriedager hos din nye arbeidsgiver.

..............................

Under Spør oss i Negotia magasin, finner du også aktuell informasjon om ferie:

Spør oss – Negotia magasin nr. 1/21
Spør oss – Negotia magasin nr. 2/21

Har du spørsmål om ferie eller andre ting, kan du kontakte Arbeidslivsavdelingen i Negotia på e-post: arbeidsliv@negotia.no

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker