AFP i privat sektor

Avtalefestet pensjon (AFP) er en tariffestet pensjonsordning i privat sektor, som gir en livsvarig ytelse i tillegg til folketrygden. 

AFP er et resultat av fagforbundenes årelange arbeid gjennom forhandlinger og tariffavtaleutvikling, for å gi slitne arbeidstakere gode vilkår ved tidligere fratredelse. I dag er ordningen videreutviklet til å være en påslagsordning til folketrygdens alderspensjon.

AFP i privat sektor kan tas ut fra fylte 62 år ved siden av jobbinntekt, uten avkortning. Alle Negotias tariffavtaler inneholder et AFP-bilag.

Forutsetter tariffavtale på bedriften

Et av vilkårene for å få AFP er at det må være etablert en tariffavtale med AFP-bilag i bedriften. Tariffavtalen vil bortfalle ved avtalens utløp dersom det ikke er flere medlemmer igjen som er omfattet av avtalen. Derfor er det viktig å sørge for at det til enhver tid er en aktiv og levende klubb hvor tariffavtalens betydning belyses og brukes aktivt.

Det anbefales å gå inn på fellesordningens nettside www.afp.no for å finne svar på de viktigste spørsmålene om AFP. Nedenfor er det listet opp noen vilkår for rett til AFP. Det er flere vilkår som må oppfylles for at du får rett til ordningen. Noen av vilkårene må være oppfylt ved fylte 62 år, mens andre vilkår må være oppfylt på uttakstidspunktet.

Det er ingen automatisk rett til AFP. Søknaden sender du til NAV, og deretter vil denne behandles av Fellesordningen for AFP for å se om du oppfyller vilkårene i vedtektene.

AFP kan utgjøre en betydelig tilleggspensjon, ofte 5-6000 kroner per måned, som utbetales som et livsvarig påslag til alderspensjonen fra folketrygden.

Hva er vilkårene?

Det er mange vilkår som må være oppfylt for at man skal ha rett til AFP. Her er de viktigste:

  • Ha fylt 62 år.
  • Oppfylle ansiennitetskravene - ansatt i en (eller flere) AFP-bedrift(er) syv av de siste ni år før fylte 62 år (overgangsregler som regulerer kravet til ansiennitet for ulike årskull).
  •  Ansatt og reell arbeidstaker på uttakstidspunktet.
  • Ikke ha mottatt uføretrygd fra folketrygden etter fylte 62 år.
  • Søke om alderspensjon (helt eller delvis) fra folketrygden samtidig som du søker om AFP.
  • Være i et arbeidsforhold som utgjør minst en femtedel av full stilling.
  • Ha et inntektsnivå som overstiger 1G (G står for grunnbeløpet i folketrygden og reguleres årlig) uttaksåret og året før uttak.
  • Kvalifisert til å motta pensjon fra folketrygden
  • I løpet av de tre årene før uttaksdato kan du ha opptil 26 uker hvor du ikke er ansatt og reell arbeidstaker, forutsatt at oppholdet ikke er på slutten eller i begynnelsen av treårsperioden. Innenfor denne perioden kan du ha flere perioder med opphold i løpet av treårsperioden, forutsatt at periodene til sammen ikke overstiger 26 uker. Ved sykemelding utvides denne perioden til opptil 104* uker uten at du mister retten til å ta ut AFP.

*Tidligere 52 uker. 104 uker gjelder for søkere født 1. mars 1955 eller senere.

 Merk at dette kun er et utdrag av vilkårene og ikke en uttømmende liste over vilkår for å få AFP. 

Relevante lenker

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker