Egen pensjonskonto – hva betyr det for deg?

Våren 2019 vedtok Stortinget lovendringen om etablering av egen pensjonskonto som forventes innført fra 1.januar 2021. Endringen vil berøre alle arbeidstakere som har innskuddspensjon. 

Det betyr at all pensjon for den enkelte arbeidstaker med innskuddspensjon vil samles på en egen pensjonskonto. Pensjonskontoen vil enten være hos nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør eller du kan aktivt velge en selvvalgt pensjonsleverandør. I tillegg til lovendringen må forskrifter som har vært til høring utarbeides. Disse ventes ferdig behandlet i løpet av høsten 2020. Forskriftene skal blant annet inneholde regler om informasjon, standardkompensasjon fra arbeidsgiver ved valg av egen pensjonskonto og pensjonskapitalbevis med spesielle innretninger.

Hva er egen pensjonskonto?

Med etablering av egen pensjonskonto skjer en stor endring innen innskuddspensjonsordningen. Innskuddspensjon er i dag den mest vanlige tjenestepensjonsordningen for arbeidstakere i privat sektor. For om lag 1,4 millioner arbeidstaker vil ordningen bety at all tjenestepensjon opptjent i innskuddsordning samles på et sted. Det gjelder tidligere opptjent pensjon (pensjonskapitalbevis*) og aktiv opptjening hos eksisterende arbeidsgiver som samles på arbeidstakers egen pensjonskonto. På den måten vil all pensjon du som arbeidstaker opptjener samles på et sted. Egen pensjonskonto vil enten være hos eksisterende arbeidsgivers eller hos en selvvalgt leverandør.
* Et pensjonskapitalbevis er oppspart pensjon fra en tidligere arbeidsgiver hvor du hadde innskuddspensjon. Pensjonskapitalbeviset utstedes når du slutter i jobben og inneholder det som arbeidsgiver har betalt inn på din tjenestepensjon mens du har vært ansatt. Hvis du har hatt flere arbeidsgivere, kan du ha flere pensjonskapitalbevis. (finansportalen.no)

Hva kan du gjøre når egen pensjonskonto trer i kraft? 

Følg med på nyheter og informasjon rundt egen pensjonskonto utover høsten. Det kan være en stor fordel for deg at du på best mulig måte setter deg inn i hvilken betydning endringen har for deg. På den måten kan du gjøre de beste valgene og få et mer bevisst forhold til tjenestepensjonen din.
Når egen pensjonskonto trer i kraft vil pensjonskapitalbevisene dine automatisk flyttes over til en egen pensjonskonto hos pensjonsleverandøren til nåværende arbeidsgiver. Du kan aktivt reservere deg mot en slik flytting, og i stedet velge en selvvalgt leverandør. Valget gjelder også for den aktive opptjeningen av pensjon.

Du vil dermed ha tre valg:

 1. Du kan samle pensjonen hos din arbeidsgivers pensjonsleverandør – skjer automatisk med mindre du aktivt reserverer deg.
 2. Du kan samle pensjonen din hos en selvvalgt pensjonsleverandør (f.eks. fagforeningens leverandør).
 3. Du kan aktivt velge å ha pensjonen din hos flere pensjonsleverandører.

Egen pensjonskonto hos eksisterende arbeidsgiver

Dersom du forholder deg passivt, vil egen pensjonskonto automatisk bli hos din nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør. Det betyr at pensjonsinnskuddet arbeidsgiver betaler inn i prosent av inntekten settes på kontoen din hos bedriftens leverandør. I tillegg vil tidligere utstedte pensjonskapitalbevis som hovedregel automatisk overføres til denne kontoen.  

Egen pensjonskonto hos selvvalgt leverandør

De nye reglene i innskuddspensjonsordningen gir deg muligheten til å velge en selvvalgt leverandør. Det betyr at du aktivt kan velge en selvvalgt pensjonsleverandør. Da vil pensjonen fra eksisterende arbeidsgiver samt tidligere utstedte pensjonskapitalbevis overføres og samles hos den pensjonsleverandøren som du har bestemt deg for. Dersom du senere ønsker å være hos arbeidsgivers pensjonsleverandør må du igjen aktivt endre dette fra din selvvalgte leverandør.

Det kan være flere årsaker til at en selvvalgt leverandør kan være aktuelt. Som eksempler kan nevnes:

 • pensjonsleverandør som du har tillit til
 • medlemskap i fagforening (som har avtale med livselskap gjennom et innkjøpsfellesskap)
 • ny jobb
 • flere arbeidsforhold samtidig

Forvaltnings- /administrasjonsgebyrer på egen pensjonskonto

På all pensjonsbeholdning som opptjenes enten i form av aktiv opptjening i eksisterende arbeidsforhold eller av utstedte pensjonskapitalbevis, påløper gebyrer (administrasjons- / forvaltningskostnader). Dette er årlig gebyr som spises av den opptjente pensjonskapitalen din.
Dersom din pensjonskonto er hos arbeidsgivers pensjonsleverandør, er det arbeidsgiver som betaler det årlige gebyret på den aktive pensjonskontoen, mens det er den enkelte arbeidstaker som betaler gebyrandelen for pensjonsbeholdningen fra de tilførte pensjonskapitalbevisene.

Dersom pensjonskontoen din er hos en selvvalgt leverandør vil gebyrene på aktiv og tidligere pensjonsopptjening tilfalle deg som pensjonskontoinnehaver. I arbeidet som pågår med å tilpasse forskriftene er det avgjørende å tilpasse og hensynta dette. For at selvvalgt pensjonsleverandør skal være et relevant og konkurransedyktig alternativ, utarbeides det krav og innhold om en standardkompensasjon som arbeidsgiver må overføre til arbeidstakerens selvvalgte leverandør. Det er viktig at overføringen av standardkompensasjon blir så strømlinjeformet som mulig.

Informasjonskrav

Med lovendringene om egen pensjonskonto vil det følge informasjonskrav. Dersom du velger selvvalgt leverandør vil det følge informasjon slik at du har tilstrekkelig grunnlag for å gjøre et selvstendig valg. Det vil også følge krav om informasjon for overføring av enkelte typer pensjonskapitalbevis. 

Hva betyr endringen for deg som arbeidstaker?

Det er ingen tvil om at endringen som har skjedd innen tjenestepensjon de senere årene betyr at arbeidstaker i stadig større grad bærer risikoen for fremtidig pensjon. Arbeidsgiver på sin side har et lovpålegg om å ha en tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Gjennom lov om obligatorisk tjenestepensjon gjelder minstekrav som arbeidsgiver må oppfylle. Innskuddspensjonsordningen som de fleste arbeidstakere i dag er omfattet av er i dag basert på at avkastningsrisiko påvirker fremtidig pensjonsutbetaling. Arbeidstaker kan selv velge grad av risiko i pensjonsporteføljen sin. I praksis er det til nå relativt få arbeidstakere som gjør aktive valg her.

Med innføring av egen pensjonskonto kan man hevde at arbeidstakere i enda større grad vil kunne påvirke egen fremtidig pensjon. Ved å velge selvvalgt leverandør vil muligheten for å påvirke faste kostnader på forvaltning av pensjonskapitalen ha betydning. En automatisk overføring av pensjonsbeholdningen til arbeidsgivers pensjonsleverandør vil i praksis også være et valg. Det begrunnes med at et mål med egen pensjonskonto blant annet er å få mest mulig pensjon og at minst mulig av opptjeningen går til forvaltnings- og administrasjonsgebyrer.

Forhold som påvirker egen pensjonsbeholdning:

 • Innskuddet arbeidsgiver betaler inn
 • inntekt
 • antall år med innskuddsordning
 • avkastning
 • gebyrer (forvaltning og administrasjon)

 

Følgende vil ikke inngå i egen pensjonskonto: 

Egen pensjonskonto gjelder kun for deg som har innskuddspensjon. Den omfatter ikke:

 • Ytelsespensjon og fripoliser
 • Midler oppspart i den nye individuelle pensjonsspareordningen (IPS-ordningen som ble innført i 2017)
 • Annen privat pensjonssparing
 • Pensjonskapitalbevis med rentegarantier overføres kun ved aktivt samtykke fra innehaver av pensjonskapitalbeviset.
 • Pensjonskapitalbevis som innehaver reserverer mot automatisk overføring til egen pensjonskonto innen fristen (3 måneder)
 • Offentlig ansatte og pensjonister omfattes ikke av lovendringen.

Korte arbeidsforhold

Endrete pensjonsregler gjør at du får med deg pensjonssparing for korte arbeidsforhold som har vart i mindre enn 12 måneder. Dette er en god nyhet for de arbeidstakere med korte eller midlertidige arbeidsforhold eller hyppig jobbskifte.

Hvorfor er egen pensjonskonto bra for deg?

For de fleste vil det lønne seg å samle all tidligere oppspart innskuddspensjon på samme pensjonskonto.

Pensjonen din blir mer oversiktlig – å samle pensjonskapitalbevis på samme sted, vil øke oversikten over pensjonsbeholdningen.

Gebyrene blir samlet til et sted – forvaltnings-/administrasjonskostnadene vil med stor sannsynlighet reduseres. Det betyr at det blir mer penger til pensjon og mindre til kostnader på beholdningen. Det enkelte pensjonskapitalbevis har kostnader knyttet opp til administrasjon og forvaltning av pensjonskapitalen. Ved å samle pensjonsbeholdningen din på en egen pensjonskonto vil du samtidig redusere gebyrene som ellers vil påløpe hvert enkelt pensjonskapitalbevis.

Det vil bli enklere ved bytte av arbeidsgiver – pensjonsbeholdningen vil følge deg i din pensjonskonto uten at det utstedtes pensjonskapitalbevis.

Hva kan Negotia gjøre for deg?

Negotia og fem andre YS-forbund utreder nå et nytt innkjøpsfelleskap for innskuddspensjon. Målet er å gi inntil 80 000 medlemmer i privat sektor et medlemstilbud med muligheten til bedre vilkår for pensjonssparingen.  

Ved at flere forbund nå går sammen om å benytte sin store innkjøpsmakt håper vi på å kunne tilby en konkurransedyktig pensjonssparing som medlemsfordel. Med bistand fra en ekstern pensjonsrådgiver utredes muligheten for samarbeid med en leverandør om gunstige priser og løsninger for medlemmene i et innkjøpsfellesskap. Målet med utredningen er et nytt og viktig medlemstilbud i løpet av høsten 2020. Mer informasjon vil følge når mer konkret foreligger.

 

Det er alltid lurt å være organisert!

Bli medlem i dag

 

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.

Powered by eZ Platform - Informasjonskapsler