Retningslinjer for 3-prosentmidler

3-prosentmidlene er en tilskuddsordning som har til formål å styrke medlemsaktiviteten i Negotias klubber og avdelinger. 

I Negotias vedtekter § 3.10 heter det: «3 % av kontingenten avsettes til tiltak på regions-, avdelings- og klubbnivå. Midlene fordeles etter retningslinjer fastsatt av forbundsstyret.» 

Avdelinger, klubber og nettverk av medlemmer, kan søke om midler til konkrete tiltak og aktiviteter som kan betegnes som medlemspleie. Retningslinjene for drift av avdelinger og klubber gir en anvisning på hva slike tiltak og aktiviteter er.

Hvem kan søke?

  • Klubber og konsernklubber
  • Avdelinger
  • Regioner
  • Uformelle nettverk av tillitsvalgte

Kriterier

Midlene skal brukes til å øke og stimulere medlemsaktiviteten i klubber og avdelinger. Søknaden skal fortrinnsvis omfatte tiltak som bidrar til oppnåelse av målene i forbundets strategiske plan og politiske plattform. Midlene kan brukes til sosiale samlinger, men ikke til servering av alkohol.

Avdelinger som søker må ha oppfylt vedtektenes bestemmelser om innsending av årsmøteprotokoll, årsberetning, regnskap og revisjonsberetning samt handlingsplan med budsjett, jf. vedtektenes § 9.5.2. Det forutsettes at avdelinger som har egenkapital av en viss størrelse delfinansierer tiltak med egne midler.

Klubber som søker må drives i samsvar med vedtektene og tilhørende veiledning for drift av klubber, jf. vedtektenes § 10.5.

Søknadsprosedyre

Søknaden må beskrive tiltaket eller aktiviteten som ønskes gjennomført samt inneholde et spesifisert budsjett for tiltaket/aktiviteten. Tidspunkt for gjennomføring skal angis. Klubber som søker skal legge ved handlingsplan/virksomhetsplan dersom det finnes.

Eget elektronisk søknadsskjema skal benyttes og sendes innen søknadsfristen til Negotia v/Organisasjons- og kompetanseavdelingen, som behandler søknadene.

Et anbefalt forslag om tildeling legges fram for forbundsledelsen som godkjenner tildelingene. 

Tildeling vil fortrinnsvis skje i form av et tilsagn om økonomisk støtte. Støtten vil bli utbetalt etter at nødvendig dokumentasjon er innsendt (betalt regning/faktura eller kvittering for utlegg).

Det kan overføres et tilskudd på forhånd til en avdelings- eller klubbkasse, etter nærmere avtale. Forskuddsutbetaling til klubben forutsetter at det er opprettet egen konto i klubbens navn, og at klubben er registrert i enhetsregisteret. Klubben skal i så fall sende administrasjonen en rapport over gjennomført aktivitet innen 31.12. samme år. Avdelingen gjør dette i forbindelse med innsending av årsberetning, regnskap m.m.

Dersom tilsagn om støtte ikke blir eller vil bli benyttet av søkeren, skal administrasjonen så snart som mulig informeres om dette. Negotia kan i den forbindelse foreta en ny tildeling til søkere som fikk avslag. Det vil normalt ikke bli åpnet for ny behandling av søknader utover de søknadene som ble avslått.

Det utarbeides en årlig rapport til forbundsstyret over tildelinger.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker