Etiske retningslinjer for Negotia.

Disse retningslinjene er vedtatt av Negotias forbundsstyre (29. august 2014 og revidert 13.10.2016) og gjelder for hele organisasjonen. Retningslinjene skal sikre god etisk praksis og utvikling av vår organisasjonskultur, men er ikke uttømmende for alle etiske problemstillinger. 

Etikk defineres som læren om fellesskapsverdier og om de normer og regler som må etterleves for at fellesskapsverdiene skal realiseres. Etikk i fagforeningssammenheng dreier seg om hvordan våre medarbeidere og tillitsvalgt bør opptre som del av et større fellesskap.

En gyllen regel i etisk sammenheng er at «du skal gjøre mot andre hva du vil at andre skal gjøre mot deg».  

Når vi representerer Negotia: 

• skal vi signalisere etterrettelighet i vårt virke og opptre med troverdighet, tillit og respekt internt og eksternt,

• skal vi arbeide for å ivareta medlemmenes interesser i henhold til forbundets vedtekter og verdier samt å bidra til Negotia lykkes med å nå våre mål,

• skal vi opptre på en måte som tar hensyn til fellesskapets interesser og være bevisste på at våre handlinger, holdninger og utsagn i alle sammenhenger kan bli assosiert med Negotia,

• skal vi opptre inkluderende, omsorgsfulle og vennlige,

• skal vi ta avstand fra en hver form for trakassering, diskriminering og utilbørlig adferd,

• er vi varsomme med å ta i mot gaver eller andre goder som kan oppfattes som utilbørlige fordeler,

• skal vi ikke opptre på en måte som skader forbundets omdømme,

• skal vi støtte handlinger og ytringer som styrker tilliten til Negotia,

• skal vi bidra, etter beste evne til at Negotia har et internt miljø preget av likeverd, mangfold, åpenhet og toleranse,

• skal vi ikke påvirke avgjørelser dersom vi er inhabile eller det foreligger andre forhold som svekker tilliten til vår uavhengighet,

• kan vi varsle om kritikkverdige forhold og forvente at dette tas på alvor og at det ryddes opp i kritikkverdige forhold. 

Retningslinjene gjelder også for engasjement og aktiviteter på sosiale medier. 

Disse retningslinjene gjøres kjent for ansatte og tillitsvalgte og evalueres årlig av forbundsstyret og i AMU. De enkelte organisasjonsledd oppfordres til å gjennomføre evalueringer og i tilknytning til dette å sette organisasjonskulturen på dagsorden. 

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler