Hopp til hovedinnholdet

Omstilling og nedbemanning

Mange av våre medlemmer er omfattet av omstillinger og nedbemanning. Det er derfor viktig at å ha kjennskap til hvilke rettigheter du har hvis bedriften du jobber i skal fusjonere, omstrukturere eller nedbemanne.

Saklig grunn

En bedrift kan foreta nedbemanning når det foreligger saklig grunn.  Virksomhetens økonomi, ønske om å redusere kostnader, endrede satsningsområder osv. er eksempler på forhold som arbeidsgivere legger til grunn for en nedbemanning. For at dette skal være saklig grunn må arbeidsgiver gjøre en interesseavveining, mellom arbeidstakers ulemper ved å motta en oppsigelse, opp i mot arbeidsgivers ulemper ved å beholde arbeidstakeren. Eksempler som vurderes i forhold til arbeidstakers ulempe kan være:

  • forsørgeransvar
  • sykdom
  • økonomiske forhold
  • høy alder

Ellers er det krav at arbeidsgiver må tilby arbeidstaker som er oppsagt, på grunn av virksomhetens forhold, annet passende arbeid dersom dette finnes i virksomheten. Arbeidsgiver må dokumentere at vurderingene bygger på et forsvarlig grunnlag. 

Hvis dere har tariffavtale, plikter bedriften i henhold til hovedavtalen, å drøfte mulige omstillinger og nedbemanninger med de tillitsvalgte, så tidlig som mulig i prosessen. Det er også viktig at de tillitsvalgte får klarhet i hvilke konsekvenser dette får for medlemmene.

Dersom dere ikke har tariffavtale, men er en virksomhet som sysselsetter minst 50 arbeidstakere, har arbeidsgiver etter arbeidsmiljøloven kapittel 8, en plikt til informasjon og drøfting med de tillitsvalgte i spørsmål av betydning for arbeidstakernes arbeidsforhold.

Ved nedbemanning skal utvelgelseskriterier drøftes med de tillitsvalgte. Det er viktig at vurderingen baserer seg på saklige kriterier og ikke subjektive eller skjønnsmessige. 

Drøftingsmøte i forkant av en oppsigelse

Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker. Drøftingsregelen er hjemlet i arbeidsmiljøloven § 15-1 og skal sikre at en eventuell oppsigelse er veloverveid og truffet på et fullstendig og riktig grunnlag. Drøftingene gir arbeidstakeren en mulighet til å påvirke arbeidsgiveren, før beslutning om oppsigelse fattes. Det er derfor viktig å frem fakta som:

  • sosiale forhold
  • kompetanse (formal– og realkompetanse)
  • ansiennitet

Medlemmet kan enten møte alene eller ha med seg den lokale tillitsvalgte eller andre hvis den ønsker det. Negotia sentralt stiller som regel ikke til drøftingsmøtet.

Vi anbefaler at medlemmet utarbeider et notat som sammenfatter det viktigste når det gjelder ansiennitet, kompetanse, sosiale forhold, utvelgelseskriterier og annet passende arbeid, til eget bruk i drøftingsmøtet .

Negotia har utarbeidet et hefte «Det individuelle drøftingsmøtet – i forbindelse med nedbemanning» hvor du kan lese mer utfyllende om dette. Tjenesten krever innlogging. 

Eventuell oppsigelse og videre saksgang

Etter drøftingsmøtet er det arbeidsgiver som i sin kraft av styringsrett beslutter hvem som skal sies opp.

Sluttpakker

Sluttpakker tilbys i enkelte bedrifter som et alternativ til oppsigelse. Bordet fanger, så vær oppmerksom og bruk god tid.

Du kan lese mer her! (krever innlogging på Min side)

En eventuell oppsigelse skal sendes rekommandert eller overleveres personlig. Hvis den leveres personlig undertegner medlemmer på at den er mottatt.

Hvis du mottar en oppsigelse ta kontakt med tillitsvalgte og be om råd. Hvis det er ønskelig at Negotia sentralt skal vurdere sakligheten av oppsigelsen sender du en e-post til forhandlingsavdelingen@negotia.no med en kort beskrivelse av saken. Dersom Negotia mener det er grunnlag for å forfølge oppsigelsen, vil vi sende et krav om forhandlingsmøte til arbeidsgiver. Et krav om forhandlingsmøte skal fremsettes innen to uker etter at oppsigelsen er mottatt. Det er derfor viktig at medlemmet raskt kontakter Negotia etter mottagelsen av oppsigelsen dersom det er ønskelig med en vurdering.

Veien videre ...

Selv om du står uten jobb en periode, både kan og bør du opprettholde ditt medlemskap i Negotia. Det gir deg rettigheter og fordeler du kan trenge.

Klikk her og les mer

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler