Spørsmål og svar fra webinar 2. april

Permitteringer

Spørsmål: Er det fremdeles 14 dagers varslingsfrist som gjelder?
Svar: Ja, hovedregelen er fremdeles 14 dagers varslingsfrist.

Spørsmål: Vedrørende varsel om permittering; er det enten 2 dagers varsel eller 14 dagers varsel? Eller kan arbeidsgiver velge f.eks. 10 dager?
Svar: Nei, det er enten 14 dager eller 2 dager.

Spørsmål: Sier hovedavtalen at tillitsvalgte har rett til å gjennomføre drøftelsesmøte med arbeidsgiver i forkant av permittering?
Svar: Ja, permitteringer skal drøftes med tillitsvalgt, Se HA § 7 og kapittel IX.

Spørsmål: Har tillitsvalgte rett til innsyn i hvem som er permittert?
Svar: Ja, vi mener det. En rekke av bestemmelsene i Hovedavtalen legger opp til at de tillitsvalgte skal kunne tviste på utvelgelsen av hvem som skal permitteres. Blant annet gjelder det ved fravikelse av ansiennitetsprinsippet. Tillitsvalgte må da nødvendigvis vite hvilke medlemmer som skal permitteres. Det er heller ikke noen personvernhindringer i å få slike lister utlevert.

Spørsmål: Hvor mye bør man diskutere hver enkelt som permitteres? Har Negotia erfaring med at arbeidsgiver endrer innstilling etter diskusjoner enten med tillitsvalgt eller Negotia sentralt?
Svar: Dere drøfter utvalgskriterier. Bedriften velger ut på bakgrunn av dette. Dersom man ser at det er enkelte tilfeller av ansiennitetsbrudd, kan man ta opp dette med arbeidsgiver og kreve at grunnen oppgis. Vær imidlertid varsomme med å diskutere enkeltpersoner og få aldri noen inn på permitteringslista. Man kan også eventuelt bestride utvelgelsen i etterkant. Send i så tilfelle saken inn til arbeidslivsavdelingen@negotia.no.

Spørsmål: Kan bedriften permittere på nytt når de har brukt permittering i 26 uker (noen av de ansatte var permitterte i 50 % fra september 2019 og ut februar 2020).
Svar: I utgangspunktet inntrer arbeidsgivers lønnsplikt igjen etter at en arbeidstaker har vært permittert i 26 uker over 18 måneder. Myndighetene har imidlertid åpnet opp for at man kan forlenge denne maksperioden. Send slike saker til arbeidslivsavdelingen@negotia.no så kan vi se nærmere på det.

Spørsmål: Hva er veien videre når alt er tatt opp med meg som tillitsvalgt (drøftet red.anm.)?
Svar: Når alt er drøftet skal man skrive protokoll. Deretter iverksetter arbeidsgiver. Trenger du hjelp til gangen i dette må du sende saken inn til arbeidslivsavdelingen@negotia.no

Spørsmål: Ved varsel om permittering 100 % der det allerede er behov for litt arbeid i permitteringstiden (6 uker). Er det innenfor at dette er "planlagt" før permitteringstiden har startet? NAV har anbefalt at det blir brukt 100 % og at den permitterte melder arbeidstiden på meldekortet. Er det ok å gjøre det på denne måten?
Svar: Hvis NAV sier det så er det sikkert greit. Man kan også endre permitteringsgrad ved behov for det. All aktivitet skal oppgis på meldekortet og man blir trukket i dagpenger for disse timene. Det er viktig at arbeidsgiver da betaler lønn.

Spørsmål: Hvis man er permittert 50 % og arbeidsmengden er større enn den tilgjengelige tiden, hvordan bør en dokumentere dette for å oppheve permittering?
Svar: Skriv timelister og ta opp problemet med tillitsvalgte.

Spørsmål: Gjelder vanlig oppsigelsestid når en er permittert fra nåværende arbeidsgiver og får tilbud fra en ny arbeidsgiver?
Svar: Nei, sier du opp selv mens du er permittert har du 14 dagers oppsigelsestid, dette gjelder både ved hel og delvis permittering. En permittert arbeidstaker som sier opp selv vil du ikke nødvendigvis ha krav på lønn i oppsigelsestiden, dette avhenger av om arbeidsgiver har arbeidsoppgaver å tilby i oppsigelsestiden.

Spørsmål: Hvordan beregnes dagpenger for en som er permittert og har provisjon som en del av inntekten sin?
Svar: Dagpengegrunnlaget fastsettes ut fra medlemmets brutto arbeidsinntekt de siste tolv avsluttede kalendermånedene før han eller hun søker om stønad. Dersom det gir et høyere grunnlag, fastsettes dagpengegrunnlaget i stedet ut fra gjennomsnittlig brutto arbeidsinntekt i de siste 36 avsluttede kalendermånedene før søknadstidspunktet. Dette gjelder for inntekt oppad til 6G. Når det står arbeidsinntekt i loven legger vi til grunn at også provisjonsinntekter regnes inn i inntektsgrunnlaget. Dagpengene skal jo erstatte bortfall av inntekt i perioden man er arbeidsledig.

Spørsmål: Ved 14 dagers varslingsfrist; gjelder de nye utvidede permitteringsreglene for dagpenger m.m. da?
Svar: Ja, vi har forstått regelverket slik.

Spørsmål: Kan de ansatte som ikke permitteres pålegges overtid samtidig som andre er permittert?
Svar: Nei, dersom arbeidsgiver har permittert på grunn av arbeidsmangel bør det ikke brukes overtid for dem som er igjen. Arbeidsgiver kan hente tilbake permitterte dersom det er behov for mer arbeidskraft.

Spørsmål: Kan andre pålegges å utføre den permittertes arbeidsoppgaver under permitteringen?Svar: Det kan være behov for å organisere arbeidet noe annerledes enn ellers. Dette bør drøftes med tillitsvalgt

Ferie

Spørsmål: Kan jeg utsette feriepengene i forhold til NAV?
Svar: Du får dagpenger fra NAV for dager du skulle jobbet. Avvikler du ferie får du ikke dagpenger for disse dagene men feriepenger fra arbeidsgiver. Husk å melde fra til NAV når du tar ferie. Utgangspunktet er at feriepenger utbetales når ferie avvikles. Du kan ikke selv velge å utsette utbetaling av ferie og feriepenger så lenge arbeidsgiver forholder seg til ferieloven. Man bør fortrinnsvis avvikle ferie etter vanlig praksis i bedriften.

Spørsmål: Kan arbeidsgiver pålegge oss å ta ut 50 % av de 25 feriedagene før 1 .juni? Har man ikke krav på at 18 virkedager legges til hovedferien etter ferieloven?
Svar: Ferieloven gjelder også under koronakrisen. Det vil si at arbeidsgiver må følge de reglene som ferieloven fastsetter når det gjelder planlegging og gjennomføring av ferie. Etter ferieloven § 6 har arbeidstaker krav på underretning av ferie minst 2 måneder før ferien skal avholdes, med mindre det finnes særlige grunner som er til hinder for dette. Vi mener at koronakrisen i utgangspunktet ikke er en særlig hindring. Partene bør likevel forsøke å finne gode løsninger lokalt, da det er til alles beste at bedriften klarer seg gjennom krisen.
Arbeidsgiver har ellers styringsrett på når ferien skal avvikles så lenge det er innenfor rammene av ferieloven. Det vil si at hovedferien (18 virkedager – 3 ferieuker) skal avvikles mellom 1. juni og 30. september. Arbeidstaker kan kreve at restferien gis samlet innenfor ferieåret, men det er ikke fastsatt en bestemt tidsperiode for denne delen av ferien. Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret, har i tillegg ekstraferie på 6 virkedager (1 uke).

Spørsmål: Kan ledelsen be oss ta ut ferie for å forhindre permitteringer? F.eks ta ut feriedager 1 dag i uken frem til 1. juni.
Svar: Planlagt ferie kan du bli pålagt å avvikle. Øvrig ferie skal drøftes med de tillitsvalgte før iverksettelse. Har bedriften fellesferie, så kan de ansatte bli pålagt å ta ut ferie i den perioden.

Diverse spørsmål

Spørsmål: Hvor skal vi sende inn forslag til kompetansehevingskurs?
Svar: Det kan du sende til: kurs@negotia.no

Spørsmål: Hvor mange medlemmer har Negotia?
Svar: Omkring 21 500

Spørsmål: Hvor finner jeg en oversikt over hvem som er medlemmer fra vår bedrift?
Svar: Dersom du er tillitsvalgt kan du ta ut en liste på Min side på negotia.no.

Spørsmål: Ved søknad om kontingentfritak når medlemmer blir permitterte: Går dette utover hjelp og støtte fra Negotia?
Svar: Nei, du får hjelp og støtte.

Spørsmål: Må man ha med kopi av permitteringsvarselet når man skal søke om kontingentfritak for medlemmene?
Svar: For å søke om kontingentfritak eller -reduksjon, sender du dokumentasjon som nevnt nedenfor til e-post medlemsservice@negotia.no :
- Kopi av permitteringsvarslet fra din arbeidsgiver/bekreftelse fra lønningskontoret
- Kopi av vedtak om innvilgelse av dagpenger under permittering fra NAV (alle sider)
Foreligger ikke vedtaket fra NAV når du søker, kan du ettersende dette når innvilgelsen er bekreftet. Vedtaket kan lastes ned i PDF ved innlogging på nav.no

Spørsmål: Jobbes det fremdeles for at dagpenger skal dekkes med 100 % frem til sommeren?
Svar: Det jobbes stadig med gode løsninger. Regjeringen kommer med nye tiltak hver uke.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker