Permitteringer

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt lønnsplikten sin. Arbeidsforholdet består og det forutsettes at arbeidsstans kun er midlertidig.

Oppdatert 14. desember 2021.

Permitteringsgrunn

Hjemmel for permittering følger av Hovedavtalene. Det skal som et utgangspunkt foreligge saklig grunn. Saklig grunn må være knyttet til problemer med å sysselsette de ansatte. Dette kan være som følge av ordremangler eller lignende. I tillegg må problemene være midlertidige.

Frykt for sykdom er ikke en saklig grunn for å permittere ansatte. Man kan altså ikke permittere fordi man er redd for at de ansatte kan bli syke. Tilstander som oppstår som følge av en pandemi kan imidlertid gi grunnlag for å permittere. Dette kan for eksempel være at man ikke får inn varer som følge av at andre bedrifter har problemer med å levere, eller at man rett og slett ikke får inn ordrer/salg som følge av coronaviruset. Situasjonen kan da betegnes som midlertidig, slik at vilkårene for permittering kan være til stede. Situasjonen må uansett vurderes konkret, men det er nok utvilsomt ikke grunnlag for å permittere fordi man er redd for smitte eller fordi ansatte er i hjemmekarantene slik situasjonen er i dag.

I bedrifter som er bundet av tariffavtale skal det drøftes med de tillitsvalgte før bedriften bestemmer at permittering skal gjennomføres. Både årsak, utvelgelse av hvem som må permitteres og eventuell lengde skal drøftes.

Det samme gjelder i bedrifter med mer enn 50 ansatte jf. Aml. § 8-2. Det er uansett ryddig å drøfte en slik situasjon med ansattrepresentanter, uavhengig av om man er bundet av tariffavtale eller ikke.

Varslingsfrist

Så er det et spørsmål om hvilken varslingsfrist som gjelder. Hovedavtalen fastsetter som hovedregel at permittering gis med 14 dagers varsel. Det vil si at permitteringen ikke kan iverksettes før etter de 14 dagene er gått. I denne perioden arbeider de ansatte og mottar ordinær lønn fra arbeidsgiver. Imidlertid kan permittering på grunn av uforutsette hendinger (force majeure) som ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser som gjør det nødvendig helt eller delvis å innstille driften (aml. § 15-3 (10)) iverksettes med 2 dagers varsel. En pandemi som har versert i mange måneder faller i seg selv ikke inn under definisjonene. Et eksempel på uforutsett hendelse kan derimot være at myndighetene, uten forvarsel og med umiddelbar virkning, legger ned forbud mot en bestemt type virksomhet. Videre må selvsagt de øvrige vilkårene være oppfylt.

Det må gjøres en konkret vurdering av varslingsfrist opp mot regelverket, i hvert enkelt tilfelle. Årsaken til permitteringen bør derfor klart fremgå av permitteringsvarselet.

Permitteringsvarselet kan ikke gjøres betinget.

Du får innvilget dagpenger tidligst fra den dagen du sender søknaden og registrerer deg som arbeidssøker, så send søknad raskt etter du har mottatt varsel om permittering.

https://www.nav.no/arbeid

Utvelgelse ved permittering

Dersom arbeidsgiver må foreta en utvelgelse av flere ansatte som skal permitteres, må arbeidsgiver følge saksbehandlingsreglene for dette. Hovedavtalen fastsetter at ansiennitet kan fravikes dersom det foreligger saklig grunn til det. Ofte har bedriften behov for en viss kompetanse i en permitteringssituasjon. Bedriften er imidlertid forpliktet til å foreta en helhetsvurdering basert på kriterier som er drøftet med de tillitsvalgte før utvelgelsen skjer. I denne konkrete vurderingen kan det i enkelte tilfeller være saklig grunn til å for eksempel sette kompetanse eller sosiale forhold over ansiennitet.

Permittering av tillitsvalgte

Det følger av bestemmelser i Hovedavtalene (YS/NHO § 7-1 nr. 4, YS/Virke § 7-1, siste avsnitt og YS/Spekter § 18, siste avsnitt) at det ved vurderingen av hvem som skal permitteres skal legges vekt på de spesielle oppgaver tillitsvalgte har i bedriften. Vernet gjelder i alminnelighet når det fortsatt er medlemmer igjen i bedriften som ikke er permittert.

Etter bestemmelsene har bedriften en viss plikt til å søke alternativer til permittering av tillitsvalgte, og det gjelder uavhengig av hva ansienniteten eller andre saklige hensyn i utgangspunktet kunne tilsi med hensyn til utvelgelsen. Tanken er at det så vidt mulig bør bestå et fungerende tillitsvalgt apparat blant de arbeidstakerne som ikke er permittert. Dette gjelder derfor i særlig grad dersom alle de tillitsvalgte blir permittert, slik at arbeidstakerne risikerer å bli uten tillitsvalgte som er i arbeid.

Bestemmelsene innebærer ikke noe absolutt vern mot permittering av tillitsvalgte, det vil bero på omstendighetene i det enkelte tilfelle.

Husk i alle tilfelle at tillitsvalgte som ikke er permittert fremdeles skal ha nødvendig tid å utføre sine oppgaver som tillitsvalgt, og at tidsbruken regnes som arbeid.

Delvis permittering

Man skiller mellom helt og delvis permitterte. Dersom ansatte er delvis permittert, arbeider de ansatte kortere dager eller færre dager. Arbeidstaker får kun lønn for den tiden en jobber og må søke om dagpenger for resten. 

Det er normalt krav til 50 prosent redusert arbeidstid for å få rett til dagpenger. Som følge av Coronaviruset kan andre midlertidige regler gjelde. Du kan lese mer om hvilke midlertidige regler som gjelder under pandemien i artikkelen "Midlertidige regler for arbeidsledige og permitterte".

Inntekt under permittering

Arbeidsgivere er forpliktet til å betale lønn i et bestemt antall dager etter at permitteringen er iverksatt. Dette omtales som arbeidsgiverperiode. Fra 1. september 2020 har arbeidsgiverperioden ved iverksettelse av en permittering vært 10 dager. Det betyr at arbeidsgivere må betale lønn i 10 dager når varslingsfristen (som normalt er 14 dager) er ute, og permitteringen starter.

Det er viktig å være oppmerksom på at varslingsfristen før permittering regnes etter kalenderdager, mens lønnsplikten i arbeidsgiverperioden regnes etter arbeidsdager.

For deltidsansatte er en arbeidsdag en gjennomsnittsdag etter den stillingsprosenten vedkommende har. Hvis permitteringen er delvis, må delene legges sammen til de blir totalt 10 arbeidsdager. Er permitteringen 100 % blir altså arbeidsgiverperioden 10 arbeidsdager, men er den for f.eks. 50 %, vil det ta 20 arbeidsdager før arbeidsgiverperioden er ferdig.

Når arbeidsgiverperioden er over, har de fleste krav på dagpenger.

Dagpenger

Normalt tilsvarer Dagpengene 2,4 promille av dagpengegrunnlaget. Dette gis for fem dager i uken, slik at dagpengene er 12 promille (1,2 prosent) per uke. Dette tilsvarer i gjennomsnitt 62,4 prosent av tidligere inntekt før skatt (antall hverdager varierer noe år for år).

Som følge av Coronaviruset har det blitt innført midlertidige regler for arbeidsledige og permitterte.

Reglene omfatter både lengden på dagpenge- og permitteringsperioder, hvor mye du kan jobbe og samtidig motta dagpenger samt oppjustert dagpengesats.

Du kan lese mer om hvilke midlertidige regler som gjelder under pandemien i artikkelen "Midlertidige regler for arbeidsledige og permitterte".

Det er NAV som vurderer grunnlaget for og om du har krav på dagpenger. Søknaden skal derfor sendes dit. For mer informasjon og dagpenger, se NAV sine sider:

https://www.nav.no/arbeid/arbeidsledig#hovedvilkar-for-rett-til-dagpenger

Sykmeldt og permittering

Sykemeldte kan også permitteres. Du vil da få sykepenger så lenge du er sykemeldt.

En arbeidstaker som er sykemeldt før en permittering trer i kraft vil i utgangspunktet ha rett på sykepenger. Her kan du lese mer om når en arbeidstaker har krav på sykepenger.

https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/sykefravar_og_permisjoner/sykepenger/

Retten til sykepenger fra arbeidsgiver opphører når permitteringen trer i kraft. Det vil si ved utløpet av varslingsperioden. Etter dette overtar NAV ansvaret for utbetaling av sykepenger. Dette gjelder også i arbeidsgiverperioden.

Dersom man blir friskmeldt før permitteringen opphører, vil man ha krav på lønn i en arbeidsgiverperiode. Deretter må man søke om dagpenger fra NAV.

Konsekvenser av permittering

Mens du er permittert, består fremdeles arbeidsforholdet. Du er fremdeles ansatt og har rett og plikt til å gå tilbake til arbeidsplassen når permitteringen opphører. Du skal gis minimum 2 dagers varsel ved slik tilbakekalling. Dersom du arbeider mer enn 6 uker etter slik tilbakekalling må arbeidsgiver permittere deg på nytt.

Du står fritt til å si opp arbeidsforholdet mens du er permittert på samme måte som ellers. Dersom det er du som sier opp arbeidsforholdet kan du kreve 14 dagers oppsigelsesfrist.

Vær imidlertid oppmerksom på at dersom du sier opp uten rimelig grunn kan du få forlenget ventetid på dagpenger (18 uker).

Arbeidsgiver kan også si opp arbeidsforholdet under permitteringen dersom det er saklig grunn til oppsigelse. Vilkårene for oppsigelse fra arbeidsgiver er de samme som om man ikke var permittert. Dersom arbeidsgiver sier deg opp under permitteringen har du krav på den oppsigelsestiden du har avtalt i din arbeidsavtale eller minimum 1 måned. I oppsigelsestiden skal du ha vanlig lønn fra arbeidsgiver.

For mer informasjon om permitteringer se Veiviser for permittering.

NAV har også utarbeidet en veileder for permitterte, se den her. 

 

 

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker