Midlertidig regler for arbeidsledige og permitterte

Som følge av Coronaviruset har det blitt innført midlertidige regler for arbeidsledige og permitterte. Vi prøver under å holde dere fortløpende oppdatert på gjeldende regler.

Oppdatert 14. desember 2021

Følgende ordninger er av regjeringen, varslet forlenget ut februar 2022:

  • Dagpenge- og permitteringsperioder som nærmer seg slutten
  • Hvor mye du kan jobbe og samtidig motta dagpenger
  • Høyere dagpengesats 

Regjeringen foreslår å gjeninnføre disse ordningene:

  • Lavere krav til arbeidsinntekt for å få rett til dagpenger
  • Krav om 40 prosent (normalt 50 prosent) redusert arbeidstid for å få rett til dagpenger 

Dagpenge- og permitteringsperioder som nærmer seg slutten

Dagpengeperiode

Dagpenger kan normalt gis til personer som har fått redusert arbeidstiden sin med minst 50 prosent som følge av arbeidsledighet, og som har fått redusert inntekt på grunn av dette. Arbeidsledige kan få dagpenger i inntil 52 uker dersom tidligere inntekt var under 2 G, og ellers i inntil 104 uker.

Alle som mottar dagpenger vil imidlertid fortsatt ha rett til dagpenger ut februar 2022, så lenge de vanlige vilkårene er oppfylt.

Perioden med dagpenger blir automatisk forlenget og du trenger ikke søke på nytt. Dette er midlertidige koronaregler.

Permitteringsperiode

Arbeidsgiver kan normalt permittere ansatte i en periode på inntil 26 uker i løpet av 18 måneder.

Følgende midlertidige koronaregler gjelder nå.

For permitteringer som startet før 1. juli 2021, er det ut februar 2022 ingen begrensning for hvor lenge man kan permitteres uten at lønnsplikten for arbeidsgiver gjeninntrer.

Når midlertidige koronaregler oppheves vil lønnsplikten gjeninntre for løpende permitteringer som startet før 1. juli der man til sammen har permittert i 49 uker eller mer de siste 18 månedene. Har man permittert i mindre enn 49 uker når reglene opphører, vil lønnsplikten gjeninntre når man på et senere tidspunkt har permittert i til sammen 49 uker innenfor en periode på 18 måneder.

Ansatte som har blitt/blir tatt tilbake i arbeid, vil kunne permitteres på nytt etter 1. juli 2021. Man vil da omfattes av regelen om maksimalt 26 uker permittering innenfor en 18-månedersperiode, med telling bare tilbake til juli 2021.

Alle permitterte som mottar dagpenger vil fortsatt ha rett til dagpenger ut februar 2022, så lenge de vanlige vilkårene er oppfylt. Perioden med dagpenger blir automatisk forlenget og man trenger ikke søke på nytt.

Når permitteringsperioden er over, stanser dagpengene. 

Krav om redusert arbeidstid

Vi skiller mellom helt og delvis permitterte. Dersom ansatte er delvis permittert, arbeider de ansatte kortere dager eller færre dager. 

Normalt er det krav til 50 prosent redusert arbeidstid for å ha rett til dagpenger.

Regjerningen foreslår å gjeninnføre krav til 40 prosent redusert arbeidstid for å ha rett til dagpenger. 

Hvor mye kan du jobbe og samtidig motta dagpenger?

På meldekortene du sender NAV hver 14. dag, svarer du blant annet på hvor mye du har jobbet. Dagpengene blir redusert etter hvor mye du jobber. Du får altså ikke utbetalt dagpenger for tiden du har vært i arbeid

I perioden 19. februar 2021 til og ut februar 2022, får du ikke utbetalt dagpenger hvis du jobber mer enn 60 prosent av din vanlige arbeidstid i en meldekortperiode (2 uker). Jobber mer enn 60 prosent av vanlig arbeidstid i 3 meldekortperioder (6 uker) blir dagpengene dine stanset. Dette er midlertidige koronaregler.

Når de midlertidige koronareglene avvikles, får du ikke utbetalt dagpenger hvis du jobber mer enn 50 prosent av din vanlige arbeidstid i en meldekortperiode (2 uker). Dagpengene dine blir stanset når du jobber mer enn 50 prosent av vanlig arbeidstid i 3 meldekortperioder (6 uker).

Du kan søke dagpenger på nytt hvis arbeidstiden din blir redusert igjen. Har du sluttet å sende meldekort, må du registrere deg som arbeidssøker på nytt.

Arbeid for permitterende arbeidsgiver

Som hovedregel blir permitteringen brutt om du jobber sammenhengende mer enn 6 uker i hele den vanlige stillingen du er permittert fra. Denne perioden var midlertidig utvidet til 10 uker ut september, jmf. avtale mellom NHO og LO.

Arbeidsgiveren din kan ikke be deg jobbe frivillig i bedriften, for eksempel som dugnad. Arbeider du, skal du ha lønn.

Bare faktisk arbeid teller med i vurderingen av om permitteringen er brutt. Avspasering i turnusordning eller lignende teller ikke med i vurderingen.

Hvis du blir permittert på nytt må arbeidsgiver varsle deg om dette og betale nye lønnspliktdager. Du må også sende ny søknad om dagpenger 

Høyere dagpengesats

Normalt tilsvarer Dagpengene 2,4 promille av dagpengegrunnlaget. Dette gis for fem dager i uken, slik at dagpengene er 12 promille (1,2 prosent) per uke. Dette tilsvarer i gjennomsnitt 62,4 prosent av tidligere inntekt før skatt (antall hverdager varierer noe år for år).

Med midlertidig dagpengesats sikres man inntekt på minimum 80 % av den delen av dagpengegrunnlaget som er under 3G, og 62,4 % av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G. Denne satsen gjelder ut januar 2022. 

Lønn, inntektsgrense og ventedager for dagpenger

Permitterte har normalt rett på 15 dager med full lønn fra arbeidsgiver etter at permitteringen starter.

Midlertidige regler ut februar 2022 gir permitterte rett på 10 dager med full lønn fra arbeidsgiver etter at permitteringen starter. De 10 dager er arbeidsdager og vil forskyves dersom du jobber noen dager.

Etter de 10 dagene med lønn fra arbeidsgiver, starter perioden med dagpenger fra NAV.

Kravet til inntekt for rett til dagpenger på minst kr. 159.999 tilsvarende 1,5G de siste 12 avsluttede kalendermåneder, eller kr. 319.197 tilsvarende 3G siste 36 avsluttede kalendermåneder er gjeninnført fra 1. oktober 2021. Reglene gjelder både for permitteringer og de som blir arbeidsledige.

Midlertidige inntektsgrense er gjeldende ut 2021.

Regjeringen foreslå nå lavere krav til inntektsgrense for å få rett til dagpenger. 

Bestemmelsen om 3 dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter ble også midlertidig opphevet i mars 2020. Dette innebar at de som ble permittert ikke måtte gå 3 dager uten inntekt før dagpenger ble innvilget. Endringen gjaldt også de som ble oppsagt og måtte søke om dagpenger. Ventedagene ble gjeninnført 1. januar 2021. Fra 19. februar 2021 ble ventedagene igjen opphevet. Dette gjaldt ut september 2021. Så vidt vi forstår er det nå 3 ventedager før du kan få dagpenger.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker