Ferie – noen aktuelle problemstillinger

Aktuelle problemstillinger og spørsmål om ferie knyttet til koronasituasjonen, permittering med mer

Arbeidstaker ønsker å endre allerede avtalt ferie

Ferieloven gjelder også under koronakrisen, og utgangspunktet er at avtalt ferie skal avvikles. Arbeidstaker har derfor ikke rett til å få endret ferie, selv om den planlagte feriereisen ikke kan gjennomføres.

Endring av allerede planlagt ferie kan skje etter avtale med arbeidsgiver. Her oppfordrer vi arbeidsgivere til å være fleksible der det er mulig.

Arbeidsgiver ønsker endringer i fastsatt ferie

Arbeidsgiver kan endre allerede avtalt ferie hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendinger, men bare hvis det inntrufne vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke er andre som kan utføre arbeidet.

Koronakrisen kan være en slik uforutsett hendelse som fører til at arbeidsgiver får problemer med å videreføre driften. Som en følge av koronasituasjonen vil det kunne oppstå hendelser som ikke kan forutses på fastsettelsestidspunktet, og som derfor vil kunne gi grunnlag for å endre fastsatt ferie. For eksempel kan det være aktuelt dersom mange i bedriften plutselig blir syke, arbeidstakere må i isolasjon/karantene eller at endrede smitteråd gir grunnlag for gjenopptagelse av driften.

Ferieendringen må da drøftes med arbeidstaker, som har rett til å ta med seg tillitsvalgte i møtet. Dersom endringen medfører økte utgifter for den ansatte skal dette erstattes. Disse utgiftene må oppgis i drøftelsesmøtet.

Kan arbeidsgiver pålegge ferie?

Når det gjelder spørsmålet om fastsettelse av ferie har arbeidsgiver styringsrett, men det må skje innenfor rammen av ferielovens bestemmelser og det skal gjennomføres drøftinger med den enkelte arbeidstaker eller tillitsvalgte i god tid før feriens oppstart. Arbeidstaker har krav på beskjed senest to måneder før feriens oppstart, med mindre særlige grunner er til hinder for det. Koronakrisen utgjør ikke i seg selv en slik særlig grunn, men etter en konkret vurdering kan det i enkelttilfeller være grunnlag for å pålegge ferie med kortere frist.

I brev til partene i arbeidslivet av 21. april, har Arbeids- og sosialdepartementet pekt på at driftsmessig usikkerhet, for eksempel knyttet til tilgang på råvarer, bemanning mv., kvalifiserer som særlig grunn etter ferieloven.

Partene bør i alle tilfelle utvise fleksibilitet og finne gode løsninger lokalt.

Arbeidsgiver har ellers styringsrett på når ferien skal avvikles så lenge det er innenfor rammene av ferieloven. Det vil si at hovedferien (18 virkedager – 3 ferieuker) skal avvikles mellom 1. juni og 30. september. Arbeidstaker kan kreve at restferien gis samlet innenfor ferieåret, men det er ikke fastsatt en bestemt tidsperiode for denne delen av ferien. Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret, har i tillegg ekstraferie på 6 virkedager (1 uke). For disse dagene er det heller ikke fastsatt en bestemt tidsperiode. 

NB. Det finnes spesielle regler for ferie for arbeidstakere i oppsigelsestid og arbeidstakere i permisjoner.

Nærmere om ferie under permittering

Ferieloven er ikke til hinder for at ferie avvikles under permittering. Dersom arbeidstaker avvikler ferie i permitteringsperioden vil vedkommende ikke få dagpenger under ferien, men ha krav på feriepenger. Arbeidstaker må opplyse om ferie på meldekortet til NAV i forbindelse med dagpengeutbetaling.

Ferie teller ikke med som permitteringstid, og permitteringsperioden forskyves tilsvarende de dagene man avvikler ferie.

Er ferien overført fra året før vil arbeidstaker ha krav på lønn. Dette gjelder også ved avspasering av opparbeidede timer. 

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker