Foto: Mostphotos

Hva er en arbeidsavtale?

En arbeidsavtale er en gjensidig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som regulerer ansettelsesforholdet.

Arbeidsmiljøloven (aml.) § 14-5 slår fast at det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Det gjelder uansett om det er en fast eller midlertidig stilling, og uavhengig av om det er en heltids- eller deltidsstilling. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for å utarbeide avtalen.

Arbeidsavtalen

I arbeidsforhold med en samlet varighet av mer enn en måned skal skriftlig arbeidsavtale foreligge snarest, og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte. Dersom arbeidsforholdet har kortere varighet enn en måned eller ved utleie av arbeidskraft, skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale. Det er ikke anledning til å avtale vilkår som er i strid med lov eller med eventuell tariffavtale. I tillegg setter arbeidsavtalen viktige begrensninger for arbeidsgivers styringsrett.

 • Jo mer konkret og utfyllende arbeidsavtalen er, desto mindre handlingsrom har arbeidsgiver til ensidig å endre arbeidsvilkårene dine.
 • I motsetning til rettigheter og plikter som er administrativt fastsatt, for eksempel i en personalhåndbok, kan ikke arbeidsgiver ensidig foreta annet enn noen mindre endringer i de rettighetene dere har avtalt. 

Hva må være med i arbeidsavtalen?

En klar og entydig arbeidsavtale kan spare deg og din arbeidsgiver for misforståelser og unødvendige konflikter. Bestemmelsen i aml. § 14-6, setter opp minimumskrav til innholdet i arbeidsavtalen. Arbeidsavtalen skal inneholde:

 • Navn på arbeidstaker og arbeidsgiver (partenes identitet).
 • Arbeidsplassen. Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass, skal arbeidsavtalen gi opplysning om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder, og oppgi forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiver.
 • En beskrivelse av arbeidet, eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori.
 • Tidspunktet for når arbeidsforholdet begynner (utgangspunktet for din ansiennitet).
 • Forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig, og grunnlaget for den midlertidige ansettelsen.
 • Eventuelle prøvetidsbestemmelser.
 • Arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger, og reglene for fastsettelse av ferietidspunkt.
 • Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister.
 • Den gjeldende eller avtalte lønnen ved arbeidsforholdets begynnelse.
 • Eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjons innbetalinger og kost- eller natt godtgjørelse, utbetalingsmåte og dato for lønnsutbetaling.
 • Lengden og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstiden.
 • Lengde av pauser.
 • Avtale om særlig arbeidstidsordning, som redusert arbeidstid, fleksibel arbeidstid m.m.
 • Opplysninger om eventuelle tariffavtaler.

Arbeidsavtalen bør underskrives av begge parter før du starter i den nye jobben. Et tips er at du skriver under ny arbeidsavtale før du sier opp den gamle jobben din, slik at du slipper unødige overraskelser etter at du har sagt opp.

Arbeidsavtalen - viktige punkter:

Prøvetid

Prøvetiden er vanligvis på seks måneder, men kortere prøvetid kan avtales. Under prøvetiden gjelder normalt en gjensidig oppsigelsestid på 14 dager. Du har krav på opplæring og oppfølging i prøvetiden.

Ferie

Retten til ferie reguleres i ferieloven.

Alle arbeidstakere har krav på minst 25 virkedager ferie hvert år. Hverdager inkludert lørdager er virkedager. Søndager og helligdager regnes ikke som virkedager. Normalt vil seks virkedager tilsvare en uke. Arbeidstaker har altså krav på fire uker og en dag ferie hvert kalenderår. Du som har tariffavtale har krav på fem ferieuker. Arbeidstakere over 60 år har i tillegg rett til en uke ekstra ferie.

Feriepenger

Reglene for feriepenger finner du i ferieloven. Feriepengene utgjør minst 10,2 % av brutto inntekt fra arbeidsgiver det foregående år. Med fem ukers ferie er grunnlaget 12,0 % av brutto inntekt fra foregående år. Arbeidstakere over 60 år med en ekstra ferieuke har krav på 12,5 % eller 14,3 % avhengig av om du har fem eller seks uker ferie.

Vanligvis utbetales feriepengene i stedet for lønnsutbetaling i juni måned.

Oppsigelsestid

Etter aml. § 15-3 skal det minst avtales en måneds gjensidig oppsigelsestid. Lengre oppsigelsestid kan følge av tariffavtale. Oppsigelsestiden øker med ansettelsestid og alder.

Lønn

Lønn kan bestå av flere elementer. Fast lønn, provisjon, bonus osv. Hvis du trenger økonomisk forutsigbarhet bør du forsøke å få mest mulig i fast lønn. Hvis du tilbys en bonusordning er det viktig at alle kriterier for bonusoppnåelse beskrives, og om mulig at du har forhandlingsrett på eventuelle endringer i avtalen. Dato for utbetaling av lønn skal stå i din arbeidsavtale.

Minstelønn

Det er ingen lovfestet minstelønn i Norge. Negotia har noen tariffavtaler med minstelønnssatser, og er du omfattet av en av dem setter de et gulv for ditt lønnsnivå.

Overtidsbetaling

Aml. § 10-6 sikrer deg et overtidstillegg på minst 40 prosent av ordinær timelønn. Dersom det er tariffavtale på arbeidsplassen din, ligger overtidstillegget normalt på mellom 50 og 100 prosent avhengig av når på døgnet det arbeides og hvorvidt overtidsarbeidet skjer på en hverdag eller på en helge- eller helligdag.

Lønn under sykdom

Arbeidstaker som har vært i arbeid i minst fire uker og som blir arbeidsufør på grunn av sykdom, har rett til sykepenger fra folketrygden i inntil ett år.

Arbeidstid

Arbeidstiden skal ikke være mer enn 40 timer per uke og ikke mer enn ni timer per dag, se aml. § 10-4. Er det tariffavtale på din arbeidsplass er arbeidstiden 7,5 timer per dag og 37,5 timer per uke.

Særlig uavhengig stilling

Det som kjennetegner en særlig uavhengig stilling, er at den er overordnet og ansvarsfull og at arbeidet er selvstendig ved at arbeidstakeren kan prioritere egne oppgaver og selv bestemme hva, når og hvordan arbeidet skal utføres. De vanlige begrensningene for arbeidstidens lenge og plassering gjelder ikke, men arbeidstidstiden skal likevel være forsvarlig. Ansatte i en særlig uavhengig stilling vil ikke ha krav på overtidsbetalt. Det vil være forholdsvis få stillinger i en virksomhet som er "særlig uavhengig". 

Krav til arbeidsgiver

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) plikter arbeidsgiver å opprette for deg. Det skal minimum innbetales to prosent av din lønn, mellom 1G – 12G.

Yrkesskadeforsikring

Alle arbeidsgivere må tegne yrkesskadeforsikring for sine arbeidstakere. Forsikringen skal gi erstatning for skader og sykdom påført i forbindelse med jobb.

Konkurranse og kundeklausuler i arbeidsavtalen

Les mer om klausuler i arbeidsavtalen her!

Eksempler på vilkår arbeidsgiver kan tilby:

 • Provisjonsavtaler
 • Fri eller delvis fri mobiltelefon
 • Fri avis, eller avisabonnement på nett
 • Internettabonnement – hjemme
 • Bilordning
 • Refusjonsordning hvis du har kontor hjemme
 • Arbeidsverktøy
 • Arbeidsklær
 • Bidrag til trening
 • Personalrabatt på varer og tjenester
 • Gratis mat eller reduserte priser i bedriftens kantine

Det kan være egne skatteregler (fordelsbeskatning) for slike goder. Godene er ofte regulert i bedriftens personalhåndbok, men vi anbefaler at du forsøker å få dem inn i arbeidsavtalen.

Endring i arbeidsforholdet

Arbeidsavtalen kan endres på lik linje med alle andre avtaler så sant partene er enige om det. Mindre endringer i arbeidsforholdet kan arbeidsgiver i noen tilfelle foreta innenfor rammen av styringsretten. Ta kontakt med Negotia dersom du er i tvil om arbeidsgiver har anledning til å foreta endringen.

Endringer i arbeidsforholdet skal tas inn i arbeidsavtalen tidligst mulig og senest en måned etter at endringen ble foretatt.

 

Det er alltid lurt å være organisert!

Bli medlem i dag

Arbeidsavtalen | Hvordan skrive arbeidskontrakt
Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.

Powered by eZ Platform - Informasjonskapsler