Praktisk informasjon til deg som tas ut i streik

Informasjon vil legges ut fortløpende på Negotias nettsider: www.negotia.no. Det er etablert lokal streikekomite for de streikende på arbeidsplassen din. Sjekk også ut om det er etablert lokale møteplasser hvor andre streikende møtes.

Annet arbeid:

Du kan ikke ta annet arbeid hos samme arbeidsgiver så lenge du er i streik.

Dispensasjon:

Dersom du har fått dispensasjon og ikke skal streike, får du lønn som vanlig.

Fravær:

Du kan ikke reise bort når du er i streik. Du skal være tilgjengelig.

Ferie:

På forhånd avtalt ferie, løper som normalt.

Forsikring:

Når du er i streik dekkes du ikke av arbeidsgivers forsikringsordninger. Negotia har derfor tegnet en egen streikeforsikring med de samme ytelser arbeidsgivers ansvarsforsikring har.

Lønn:

Arbeidsgivers lønnsplikt og eventuelt andre forpliktelser bortfaller under streik.

Nøkler, redskap med mer:

Dersom arbeidsgiver krever det, plikter du å levere tilbake nøkler, redskap, biler og annet som tilhører arbeidsgiver

Permisjoner:

Dersom du er innvilget permisjon med lønn før streiken iverksettes, har du krav på å få gjennomført permisjonen. Du blir heller ikke omfattet av konflikten dersom du allerede er i permisjon.

Streikebidrag:

Medlemmer som er tatt ut i streik vil motta streikebidrag fra Negotia. Bidraget fastsettes av sentral streikekomite. Streikebidraget er ikke skattepliktig. Utbetaling av streikebidrag er basert på den informasjonen som tillitsvalgte innhenter på skjema for utbetaling av streikebidrag.

Sykdom:

Er du sykemeldt av lege før streiken iverksettes, har du krav på sykepenger fra arbeidsgiver eller NAV under streiken. Egenmelding gir ikke rett til lønn mens du er i streik. Dersom du blir sykmeldt mens du er i streik vil du ikke ha rett til sykepenger fra arbeidsgiver. Negotia vil yte streikebidrag i arbeidsgiverperioden (og deretter vil NAV overta).

Tjenestereise:

Dersom du er vet at du skal på tjenestereise eller er på kurs, har du ikke krav på godtgjørelse for kost og losji fra streiken trer i kraft. I utgangspunktet har du heller ikke krav på betalt hjemreise. Ta kontakt med Negotia, dersom du ikke får dekket hjemreise.

Tilgang til arbeidsplassen:

Arbeidsgiver kan nekte deg adgang til arbeidsplassen etter at streiken er iverksatt. Du er forpliktet til å utføre arbeid helt frem til iverksettelsestidspunktet, og plikter å forlate arbeidsplassen i slik som stand du normalt forlater den.

Utmeldinger:

Dersom du melder deg ut etter at plassoppsigelse er gitt og inntil konflikten er løst, vil du likevel måtte streike, men du vil ikke få streikebidrag. Vi anbefaler at du venter med å melde deg ut.

For flere opplysninger:

Ta kontakt med Negotia, tillitsvalgt eller den lokale streikekomiteen som er opprettet på arbeidsplassen din. Det blir opprettet lokal streikeberedskap, og det er ditt forbund som ivaretar den praktiske gjennomføringen av streiken.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker