Når andre grupper streiker – konsekvenser for Negotias medlemmer

Når andre forbund tar ut sine medlemmer i streik, kan det få konsekvenser for Negotias medlemmer i form av permitteringer. Nedenfor finner du viktig informasjon til dem som berøres av at kolleger er i streik, eller at det er konflikt i annen bedrift.

Streik i egen bedrift

Streik blant andre grupper i egen bedrift, kan gi bedriften anledning til å permittere arbeidstakere som ikke er i konflikt, dersom arbeidstakerne ikke kan sysselsettes på en rasjonell måte.

I en slik situasjon gjelder også kravet i Hovedavtalen om at permitteringer skal gis med 14 dagers forutgående varsel. Det gjør det ofte nødvendig å varsle permitteringer før det er avklart om det vil bli konflikt eller ikke, og det gjøres i form av et såkalt betinget permitteringsvarsel.

Aktuelle bedrifter vil gjerne allerede rett etter bruddet i tarifforhandlingene – og i god tid før mekling – innkalle tillitsvalgte for grupperinger som ikke omfattes av en eventuell konflikt for å drøfte et betinget varsel. Det skal settes opp protokoll fra møtet.

Deretter sendes det ut et varsel, hvor det "så langt råd er" angis hvem som eventuelt vil bli berørt av permitteringen dersom det blir nødvendig å iverksette den. Når en eventuell konflikt bryter ut, skal den enkelte arbeidstaker som ikke kan beskjeftiges varsles så lang tid forut som mulig.

Streik i annen bedrift

Leveransestopp eller liknende fra bedrifter som er i konflikt, kan medføre at arbeidstakere i andre bedrifter ikke kan sysselsettes på rasjonell måte. I slike tilfeller gjelder ikke varslingsfristen på 14 dager. Det skal likevel gis det varsel som er mulig.

Dagpenger

Blir du permittert som følge av en situasjon beskrevet ovenfor, har du som hovedregel rett til dagpenger fra NAV. NAV har regler for utregning av dagpenger, og det er NAV som bestemmer om du tilstås dagpenger. Forutsetningen er imidlertid at du ikke drar nytte av streiken.

Permitteringsstøtte fra Negotia

Dersom du ikke tilstås dagpenger fra NAV ved permittering på grunn av streik, må du ta kontakt med Negotia. Negotia yter permitteringsstøtte i inntil to uker fra permitteringens første dag til medlemmer som ikke får lønn eller dagpenger som følge av streiken. Permitteringsstøtten er en stønad som er tilpasset det beløpet som de streikende får i streikebidrag.

VIKTIG! Får å motta permitteringsstøtte av Negotia må du sende inn følgende via MinSide på negotia.no 

  • kopi permitteringsvarsel
  • kopi av bekreftelse på lønnstrekk fra arbeidsgiver
  • kopi av avslag på dagpenger fra NAV 

Blir streiken langvarig, vil Negotias forbundsstyre fatte vedtak om eventuelle ytterligere streikebidrag. Negotia kan også hjelpe deg med å påklage avslagsvedtak fra arbeidskontoret.

Opptreden på arbeidsplassen

Når andre grupper er i lovlig streik:
  • Du skal utføre ditt alminnelige arbeid, og ikke annet arbeid som du normalt ikke gjør.
  • Du skal ikke jobbe overtid som følge av situasjonen.
  • Du skal ikke utføre arbeid for dem som er i streik.
  • Eventuelle stedfortrederfunksjoner skal heller ikke iverksettes.
  • Dersom du som følge av streiken ikke har eller får arbeidsoppgaver å utføre, skal du likevel møte på jobb og underrette arbeidsgiver om dette.
  • Du skal ikke opptre på en måte som svekker eller forsterker en lovlig streik.

Ta kontakt med Negotia hvis det oppstår situasjoner der du blir i tvil om hvordan du skal forholde deg.

........................................

Sist oppdatert mai 2022 

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker